Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Grunnprinsipper og statutter

Operasjon Dagsverk bygger på prinsipper om frivillighet, solidaritet, ungdom og utdanning.

Frivillighet

Operasjon Dagsverk har i løpet av de siste femti årene bygget seg opp til å bli Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Aksjonen gjennomføres hvert år takket være frivillig innsats fra ungdom over hele landet. I overkant av fire tusen ungdom jobber frivillig for å gjennomføre Operasjon Dagsverk gjennom skolekomitéene, distriktskomitéene og hovedkomitéen. Dette engasjementet er avgjørende for planlegging og gjennomføring av Internasjonal Uke på skolene.

Det er elevene som er den aller viktigste brikken i OD-systemet. Uten elevene ville det ikke vært mulig å sette internasjonale problemstillinger på dagsorden gjennom Internasjonal Uke, og det ville heller ikke blitt jobbet inn penger til prosjektet. OD har et prinsipp som sier: «Lær, forstå og jobb – dersom du ønsker det»

Gjennom Internasjonal Uke legger skole- og distriktskomitéene til rette for at elever kan lære om Operasjon Dagsverk og årets OD-prosjekt. Det jobbes for å skape en bredere forståelse for hvorfor verden er urettferdig, med et spesielt fokus på retten til utdanning. Elevene oppfordres til å gjøre en innsats på OD-dagen basert på hva de har lært gjennom Internasjonal Uke, men dette skal være frivillig. Ingen skal presses til å jobbe på OD-dagen mot sin vilje.

Solidaritet

Gjennom Internasjonal Uke som arrangeres i forkant av OD-dagen jobbes det med å spre informasjon om Operasjon Dagsverk og prosjektene. Det er viktig at alle elever får nok informasjon om prosjektene til å ta et selvstendig standpunkt om hvorvidt man vil gjøre en innsats på OD-dagen.

Operasjon Dagsverk tar avstand fra overdrevent negative fremstillinger. For å engasjere til innsats ønsker vi heller å fokusere på prosjektene eller positivt rettet tematikk. To av flere eksempler er kampanjene i Bangladesh i 2008 og Rwanda i 2011:

I 2008 jobbet man under slagordet «Kunnskap gir superkrefter». Kampanjen fokuserte på hvordan utdanning ville gi muligheter fremfor å fokusere på elendigheten blant ungdom i Bangladesh.

I 2011 førte OD en holdningskampanje rettet mot ungdoms syn på Afrika. Gjennom slagordet «Ikke se så svart på det» satte man fokus på oppfatningene i samfunnet til Afrika som kontinent.

Gjennom prosjektene ønsker vi å formidle ungdoms rolle i utviklingen. Man skal ikke jobbe på OD-dagen fordi man synes så synd på dem man skal hjelpe. På OD-dagen jobber ungdom sammen med ungdom i Sør for å gi dem den samme muligheten til utdanning som vi selv har fått. Ikke fordi man har dårlig samvittighet, men fordi man har fått en forståelse for at alle har den samme retten til utdanning.

Ungdom og utdanning

§ 1 i Operasjon Dagsverks statutter fastslår følgende: «Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom.»

Ungdommene som har ansvaret for gjennomføringen av Operasjon Dagsverk er i hovedsak i aldersspennet 13-19 år. Det er skoleelever i Norge som jobber på OD-dagen, og pengene som jobbes inn går til ungdom i prosjektlandene. Operasjon Dagsverk har hatt ungdom som målgruppe siden oppstarten i 1964 og jobber for å støtte de ungdommene som har det aller vanskeligst. I statuttene § 36 står det skrevet: «Tiltakene må ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn, tro, hudfarge, etnisk opprinnelse eller seksuell legning. Tiltakene skal være inkluderende og tilstrebe å inkludere funksjonshemmede og ungdom fra den fattigste eller mest marginaliserte delen av befolkningen. Støtten skal bidra til at jenter og gutter får lik mulighet til utdanning.»

Det kommer tydelig fram at alle skal ha den samme retten til utdanning. Det står derfor også i statuttene at Operasjon Dagsverks prosjekter skal jobbe for å inkludere ungdom med nedsatt funksjonsevne, ettersom dette ofte er den gruppen ungdom som er aller mest marginalisert.

På den samme måten som prosjektene alltid skal ha ungdom som fokusgruppe skal pengene gå til utdanningsprosjekter. Dette er fastslått i statuttenes § 34: «Tiltakene skal være utdannings- eller utviklingsprosjekter (...) OD ønsker å gi støtte til folkelig mobilisering, økonomisk, sosial og politisk frigjøring. Verdier det skal legges vekt på er internasjonal solidaritet, likeverd og menneskerettigheter.»

Fra 1964 er det blitt jobbet inn over 1 milliard kroner som er gått til ungdom og utdanningsprosjekter i Sør.