Internasjonal uke 14.-22. oktober 2019 
OD-dagen 31. oktober 2019 
Vi endrer ikke verden på en dag, men en dag av gangen
Tidligere prosjekter
2017Image for Nigeria

Nigeria

...
OD 2017 skal gi ungdom ny kunnskap som kan forbedre miljøet og levevilkårene der de bor.
kr 22 300 000
Naturvernforbundet og Natur og Ungdom

Bakgrunn

I mer enn 50 år har oljeutvinning fra internasjonale selskaper rasert miljøet i Nigerdeltaet i Nigeria. Daglige utslipp av forurensende råolje forgifter natur, mennesker og dyr. Mange steder er det umulig å dyrke mat, og fisken er borte fra elvene. Dette gjør at fiskerne og bøndene mister jobber, og samfunnet kollapser på grunn av at det ikke er penger i omløp. Da får ikke foreldre betalt for barnas skolegang, og ungdom mister sin mulighet til utdanning.  

Hva skal gjøres? 

 • Ungdom rammet av oljesøl skal få kunnskap om sine rettigheter. 

Ungdom rammet av oljesøl vil få kunnskap om sine rettigheter og hvordan de kan få gjennomslag for sine krav om rent drikkevann, ren matjord og et levelig klima og miljø. Ungdommene vil blant annet lære om internasjonale forpliktelser, hvilke lover og regler som gjelder for oljeselskapene som opererer i Nigeria, hvordan de kan påvirke sine politikere og hvordan sørge for oppmerksomhet om oljeutslippene.

 • 10 000 oljevoktere skal hindre at livsgrunnlaget blir ødelagt

10 000 unge oljevoktere skal passe på at livsgrunnlaget deres ikke blir ødelagt av oljeforurensning, og at oppryddingen som er lovet fra myndighetene og Shell blir gjennomført.

Mange tusen oljeutslipp har forurenset matjorden og drikkevannet mange steder i Nigerdeltaet, men ingen tar ansvar. Ungdom i Nigerdeltaet er lei av fattigdom og forurensning. Nå ønsker de selv å skape en positiv forandring! Gjennom et eget opplæringsprogram vil ungdommene lære hvordan de kan varsle om nye oljeutslipp og hindre at forurensningen sprer seg. Ungdommene vil også lære å dokumentere og overvåke oljeselskapenes aktiviteter og passe på at selskapene faktisk rydder ordentlig opp etter seg. På den måten vil ungdommene selv bidra til å hindre at oljesøl og forurensning ødelegger livsgrunnlaget til lokalbefolkningen i Nigerdeltaet.

 • Miljøvennlige jobber og tilgang på fornybar energi

Med praktisk opplæring vil ungdom skape nye, miljøvennlige jobber som vil gi inntekt, redusere arbeidsløshet og fattigdom. Samtidig vil jobbene bidra til at fattige i landsbyen får tilgang på fornybar energi til strøm, lys og matlaging. Mangel på gode energiløsninger henger sammen med dårlig helse og fattigdom.
Dette prosjektet vil undervise ungdom i fornybar energi. På skolen vil ungdommene lære om miljøvennlige energiløsninger som kan bidra til å redusere fattigdom og skape bedre livsvilkår for lokalbefolkningen som bor i Nigerdeltaet. Gjennom skoleundervisningen vil ungdommene også få nødvendig kunnskap om hvordan de kan starte en egen bedrift med salg og service på solstrøm-anlegg og produksjon av effektive ovner. På den måten vil ungdommene få muligheten til en jobb og en inntektskilde. Samtidig vil den fattige lokalbefolkningen i Nigerdeltaet få tilgang på fornybar og ren energi til lys, telefon, internett og matlaging, som er viktig for utdanning og utvikling.

Hva har skjedd?

Arbeidet er i gang, og ungdommene som deltar melder om fremgang! 
Det har allerede blitt holdt to workshoper for ungdom. En av workshopene varte i to dager, og handlet om miljø-lov og rettigheter.  Over 100 ungdommer fra Nigerdeltaet deltok! 
Lærere har også fått den første skoleringen om energi-klubber og energieffektivitet. 

2016Image for Colombia

Colombia

...
OD 2016 skal bidra til at ungdom i Colombia har trygge skoler og lokalsamfunn, kjenner sine rettigheter og får være med å bestemme.
kr 23 200 000
Studentenes og Akademikerenes Internasjonale Hjelpefond (SAIH)

Bakgrunn

I Colombia har det vært i borgerkrig i over 50 år. Urettferdig fordeling av land og ressurser har ført til at geriljaer, paramilitære og staten har kjempet mot hverandre i et halvt århundre. Mer enn 6 millioner Colombianere er flyktninger i sitt eget land! Endelig ble den colombianske staten og FARC-geriljaen enige om en fredsavtale i 2016, men et land kan ikke gå fra konflikt til fred på et blunk.

Colombia er et land sammensatt av flere kulturelle grupper, europeere, flere urfolksgrupper og afrocolombianere. Urfolk og afrocolombianere har havnet i skuddlinjen for borgerkrigen, deres rettigheter blir ikke ivaretatt i dagens Colombia. Konflikten hindrer også ungdom å få tatt den utdanningen de har krav på. Ungdom var ikke med på å skape konflikten i Colombia, men det er ungdom som skal løse den!

Hva skal gjøres?

SAIH og syv lokale partnere i Colombia skal arbeide med elever, afrocolombianere og urfolk for å skape et Colombia i fred, der ungdoms rettigheter blir hørt. Frem mot 2021 skal det jobbes mot tre mål:

- Ungdom skal ha kunnskap om sine rettigheter
Ungdom skal få opplæring i hvilke rettigheter de har som elever, ungdom, afrocolombianere og urfolk. Det er spesielt viktig at afrocolombianere og urfolk kjenner til rettigheter som er spesielle for dem. Når ungdom har fått opplæring i sine rettigheter, vil de også få hjelp til å kjempe for sine rettigheter i skolen og mot myndigheter.

- Ungdom skal påvirke politikk og være med på å bestemme
Lokale partnere skal lære opp ungdom i politisk påvirkning, slik at ungdom kan påvirke lokale og nasjonale myndigheter. Ungdom skal arbeide med å komme med forslag til å gjøre skolen bedre tilpasset for urfolk i måten man lærer på. Det skal også jobbes med å få utdanning for fred inn i pensum, slik at ungdom kan lære å løse konflikter på en ikkevoldelig måte.

- Ungdom har trygge skoler og lokalsamfunn
Det skal jobbes for at skolen skal være et sted for å lære, ikke et sted for rekruttering til militæret eller kriminelle gjenger. Sammen med utdanningsmyndigheter skal vi arbeide for å gjøre selve skoleveien og skolen trygg for elever. Ungdom skal også avholde fredsverksteder for lokalsamfunn, der mennesker på hver sin side av borgerkrigen kan lære å leve sammen i fred.

Hva har skjedd så langt?

Programmet begynte arbeidet i januar 2017. Alle samarbeidspartnere kom raskt i gang med å gjennomføre aktiviteter.

 • 1744 ungdommer har fått opplæring i rettigheter og påvirkning. Ungdom har blant annet lært om hvilke rettigheter man har og hvordan de kan oppfylles, hvordan ungdom kan påvirke politikk og hvordan man kan kommunisere på fredelig vis og respektere hverandre. En del av arbeidet har også vært å forhindre rekruttering av ungdom til væpnede grupper.
 • 2330 ungdommer har deltatt i aktiviteter med elevorganisasjonen ANDES. ANDES har fått på plass avtaler såkalte «utdanningspakter for fred» mellom lærere, elever, administrasjon og lokalsamfunn i flere colombianske kommuner.
 • Det har også blitt arbeidet med politisk påvirkning. Totalt har ungdom fremmet 14 forslag til lokale politikere og skoleadministrasjon. For eksempel har ungdommer på en skole fått gjennomslag for en ny skolebuss etter at de presenterte sitt forslag og forklarte at den gamle bussen var utrygg.

Jamerson er med på å snu vold til dialog

Jarmeson Mina trener andre ungdommer i fotball. Han opplevde at de andre ungdommene ikke hørte på hverandre og opptrådte egoistisk. Etter å ha deltatt i OD-prosjektet sin «Utdanning for fred»-undervisning kunne Jamerson nå ta tak i voldelige situasjoner som oppsto mellom ungdommene. Andre lærere og ledere rundt han ble motivert til å arbeide mer med ungdommene. Jamerson sitt arbeid ble en katalysator der personer som var ofre for vold brøt stillheten og fortalte om det de hadde opplevd.

Filmer fra programmet

Hva jobber PCN med:

«Å være en del av PCN gir deg politiske verktøy for å påvirke lokalsamfunnet ditt» sier Eny Ceron. Skolering er viktig for å imøtegå diskriminering av unge afro-colombianere.

Hva jobber ANDES med: 

«Ungdom burde ikke tvinges i krig» sier Juliana Fonseca fra den colombianske elevorganisasjonen ANDES. De jobber for at alle unge skal få gå på skole.

Hva jobber ACIN med:

Narkoindustrien er en sentral årsak til vold og konflikt i Colombia, og mange urfolk og småbønder dyrker koka og marihuana i områder kontrollert av narkobander. En av konsekvensene er økt forbruk og avhengighet blant unge. I ACIN jobber unge selv for å finne en løsning.

Film fra kampanjen i 2016

Nyttige linker:

http://www.globalis.no/Land/Colombia

2015Image for Argentina, Chile og Peru

Argentina, Chile og Peru

...
OD 2015 bidrar til at unge mennesker i Argentina, Chile og Peru skal få innfridd sine seksuelle og reproduktive rettigheter, og bli i stand til å ta informerte valg om egen kropp og seksualitet.
kr 26 200 000
Amnesty International

Bakgrunn

Latin-Amerika er den regionen som har flest tenåringsgraviditeter etter folketallet, ifølge FNs befolkningsfond. Unge blir nektet tilgang til prevensjon på grunn av sosiale normer og overbevisninger om at unge mennesker ikke skal være seksuelt aktive – selv i land der loven slår fast at unge har rett til prevensjon. I Argentina er det dobbelt så mange tenåringsgraviditeter blant den fattige delen av befolkningen som den øvrige. Unge mangler kunnskap om, og penger til, å skaffe seg prevensjon. Skolene i Chile mangler standardisert undervisningsmateriale. I Peru er det en generell motstand mot seksualundervisning, fordi noen oppfatter det som å fremme sex.

Hva skal gjøres?

Ungdom i alderen 13-19 år, vil delta aktivt i planlegging og gjennomføring av programmet. Ungdom skal få opplæring og spre informasjon videre til lærere, foreldre og helsearbeidere, til media og befolkningen generelt, og til sist til lokale og nasjonale myndigheter.

Programmet er delt opp i tre programområder:

- Menneskerettighetsundervisning

Den første fasen fokuserer på menneskerettighetsundervisning. Unge mennesker vil bli skolert om seksualitet, seksuelle og reproduktive rettigheter og helsetjenester. De vil også få hjelp til å forstå seksuelle og reproduktive rettigheter som menneskerettigheter, og vite hvor de skal gå etter å ha opplevd seksuell vold og voldtekt.

- Kommunikasjon og kampanje

I den andre fasen er kommunikasjon og kampanje det viktigste.  Da vil det jobbes med å styrke ung aktivisme og bygge nettverk.

 - Lobby og påvirkning

I den tredje fasen er det fokus på lobby og påvirkningsarbeid.  Ungdomsledere vil organisere ungdomskampanjer som skal påvirke politikken til regjeringene når det gjelder seksuell og reproduktiv utdanning og helsetjenester.

Planlagt effekt/resultat

Programmet legger grunnlaget for at neste generasjon kan forstå og få innfridd sine seksuelle og reproduktive rettigheter. Seksualundervisning skal få stor plass i skolen og unge skal få tilgang til gode helsetjenester. Antall tenåringsgraviditeter bør dermed gå ned. Myndighetenes lover vil overvåkes.  Ungdomsledere vil kunne argumentere overfor folk i maktposisjoner. Det vil dessuten være etablert nasjonale nettverk i alle tre land, samt nettverk på tvers av landene i regionen for utveksling av erfaringer.  

Hva har skjedd så langt?

 • I 2017 fikk nesten 3000 ungdommer i Argentina, Chile og Peru opplæring i seksuelle og reproduktive rettigheter. De aller fleste av disse ungdommen fikk informasjonen fra ungdomsledere som hadde fått opplæring i temaet tidligere i programmet.

 • Ungdommene har drevet kampanje- og påvirkningsarbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter i sine land:

  • I Argentina klarte ungdommene å sette seksuelle og reproduktive rettigheter på agendaen da Argentina var oppe til «eksamen» i FNs Menneskerettighetsråd.
  • I Chile utga ungdommene i prosjektet en bok om seksuelle og reproduktive rettigheter og hvordan ungdommer kan kjempe for at disse kan oppfylles.
  • I Peru fortsatte ungdommene kampanjen for at informasjon om seksuell orientering og likestilling skal være en del av den nye rammeplanen for skoleverket i landet.
 • I september 2017 ble den første felles aksjonen gjennomført av ungdommer i de tre landene. Den handlet om kampen mot tenåringsgraviditeter i Latin-Amerika. Rundt 1000 personer deltok i aksjonen i sosiale medier. Ungdommer fra de tre landene møttes også i Lima for å planlegge det videre arbeidet, bl.a. det første store fellesmøte for ungdommer i programmet. Det finner sted i Chile i september 2018.

Ungdommer i Iquitos kjemper for bedre helsetjenester

Iquitos ligger i jungelområdet i Peru. Dette er ett av fire prosjektområder for Det er min kropp! – prosjektet i Peru. Iquitos er ett av områdene i Peru med flest tenåringsgraviditeter. 

I Peru samarbeider Amnesty med organisasjonen Manthoc, som er en organisasjon for barn og ungdom som arbeider ved siden av å gå på skolen. Ungdommer fra Manthoc og andre lokale organisasjoner har fått opplæring i seksuelle og reproduktive rettigheter. Denne kunnskapen deler de nå med andre ungdommer, både i organiserte former i skoleklasser og mer uformelt med vennene sine. For mange ungdommer er dette første gangen de hører om at de har rettigheter knyttet til seksualundervisning, prevensjon og muligheten til å bestemme over sin egen kropp.

Nå arbeider ungdommene for å styrke disse rettighetene i Iquitos-området. Ett av stedene der de var tilstede for å påvirke, var i «Samarbeidsrådet for seksuell og reproduktiv helse». I 2017 var de med på å utarbeide en ny regional plan for å forebygge tenåringsgraviditet og en regional lov som sier at ungdom skal ha tilgang til helsetjenester tilpasset deres behov. Dette var et viktig skritt på veien for å sikre at ungdom skal ha tilgang på informasjon og helsetjenester som gjør at de som ønsker det skal kunne ha sex uten å bli ufrivillig gravid. 

Film

Film

Her er kort film fra Peru hvor ungdommer forteller om hva seksuelle og reproduktive rettigheter betyr for dem.

Film

Programmet jobber med å bli enda bedre på ungdomsmedvirkning. I 2018 fikk de hjelp av en ekstern konsulent som gjennomførte en læringsprosess om ungdomsmedvirkning. I filmen møter du ungdommer som bidro i prosessen.

Nyttige linker:

http://www.globalis.no/Land/Argentina

http://www.globalis.no/Land/Peru

http://www.globalis.no/Land/Chile

2014Image for Etiopia og Malawi

Etiopia og Malawi

...
OD 2014 skal gi jenter utdanning og muligheten til å få sin stemme hørt i Etiopia og Malawi.
kr 26 300 000
Utviklingsfondet

Bakgrunn

Malawi og Etiopia er rike på ressurser, men allikevel blant de minst utviklede land i verden. Kun en av ti jenter i Malawi fullfører grunnskolen, og i Etiopia er de fleste kvinner og jenter analfabeter.

Begge land er preget av at ungdom, og jenter spesielt, ikke får sin stemme hørt. Jenter blir fortalt at de skal synes, ikke høres, og barneekteskap er svært utbredt.

Klimaendringer påvirker livsgrunnlaget til det brede lag av folket, spesielt på landsbygda, der mange risikerer å miste sitt levebrød. 

Hva skal gjøres?

OD samarbeider med Utviklingsfondet for å sikre at 34 000 ungdom får muligheten til å skape seg det livet de fortjener.

Gjennom samarbeid med flere partnere i Etiopia og Malawi bidrar OD 2014 til at:

- Flere jenter fullfører grunnskolen 
Utviklingsfondet jobber både med ungdom selv, og lokalsamfunnet rundt dem, for å oppfordre dem til å fortsette på skolen. Jenter og gutter er organisert og støtter hverandre sosialt, økonomisk og faglig. Det bygges egne toaletter for jenter på skolene, slik at de kan skifte sanitærbind når de har menstruasjon. Dette reduserer fravær og fare for å droppe ut av skolen.

- Ungdom har egne inntekter 
Gjennom tilpasset yrkesopplæring kan ungdom skaffe seg en inntekt enten underveis eller etter fullført skolegang. Det er opprettet spare- og lånegrupper.

- Styrking av ungdoms rettigheter 
Kvinner Kan klubber blir etablert ved skoler og i lokalsamfunn. Dette gir jenter og gutter en egen arena hvor de kan møtes. Her får de opplæring i ledelse og organisasjonsarbeid, politisk påvirkning og nettverksarbeid. På denne måten vil ungdom kunne få en reell, aktiv deltakelse i deres lokalsamfunn.

- Ungdom tar vare på miljøet.
Klimaendringene merkes på kroppen, og påvirker ungdommen som vokser opp mer enn noen andre. Gjennom opplæring i klimaproblemer og klimatilpasning, kan ungdom være med på å sette det på dagsorden både lokalt og nasjonalt.

Planlagt effekt/resultat

Gjennom OD2014 får ungdom være med å forandre sine egne samfunn fra bunnen og opp. Endrede holdninger hos en ungdom sprer seg til venner, til foreldre, til søsken og andre i landsbyen. Vi ser ringvirkningene av kunnskapen og holdningene ungdommene tilegner seg.

Hva har skjedd så langt?

 • Ungdom har startet 174 Kvinner Kan klubber, med over 7 850 aktive medlemmer. Klubbene har nådd ut til over 42 600 andre ungdommer med aktiviteter og kampanjer de har gjennomført.

 • 1 064 ungdommer som tidligere hadde droppet ut er tilbake på skolen.

 • Over 1 000 ungdommer tjener nå egen penger etter å ha fått opplæring eller startet bedrifter gjennom programmet.

 • Ungdom har fått gjennomslag i 26 av 30 saker de har presentert til myndighetene. Sakene er blant annet om manglende regler og oppfølging i forbindelse med barn som blir giftet bort og at mange dropper ut av skolen. Nesten 500 ungdommer har blitt invitert av lokale myndigheter til å delta i deres offisielle møter eller blitt valgt inn som styremedlemmer i lokale landsbyråd og områdekomiteer. At ungdom deltar i slike fora er ikke vanlig i verken Etiopia eller Malawi. Bare i Malawi er det 59 unge kvinner og 49 unge menn som er styremedlemmer i lokale landsbyråd og områdekomiteer, og dermed med på å bestemme.

 • Nesten 3 200 ungdommer har fått opplæring og gjennomført naturvernsaktiviteter; treplanting, kampanjer, debatter og laget radioprogram for å få andre til å bry seg om miljøspørsmål.

Kissa er rollemodell for unge kvinner i Malawi 

Kissa Mphande er medlem av den lokale Kvinner Kan klubben. Klubbene er viktige i arbeidet for å øke bevisstheten rundt jenters og unge kvinners rettigheter og for at ungdom skal kunne være med der beslutninger tas. Kissa er også en av ungdommene som nå sitter som styremedlem i sin lokale områdekomite. Her tar hun opp saker som er viktig for ungdom. «I komiteen presenterer jeg ofte utfordringer som ungdom møter. Slik som at jenter i vårt lokalsamfunn vanligvis giftes bort når de er unge istedenfor å få gå på skole. Jeg har blitt en rollemodell for andre ungdommer. For å følge opp dette er jeg nå tilbake på skolen igjen selv. Jeg skal forsøke meg på eksamen en gang til, slik at jeg kan begynne på høyskole eller universitet», forteller Kissa ivrig.

Før prosjektet startet opp var komitéen mannsdominert og ledet av voksne som syntes at ungdommer var vanskelige og ikke noe viktige å jobbe sammen med. «Før trodde vi at ungdommen var ubrukelig og arrogante, og derfor fikk de ikke være med i utviklingsaktiviteter. Nå har vi forstått viktigheten av å inkludere dem i komiteens arbeid og planer», fortalte styrelederen i komiteen etter å ha deltatt i opplæring gjennomført av OD-programmet.

Film

Nyttige linker

http://www.globalis.no/Land/Etiopia

http://www.globalis.no/Land/Malawi

2013Image for Guatemala, Honduras og Mexico

Guatemala, Honduras og Mexico

...
Guatemala, Honduras og Mexico er noen av verdens farligste land. Drap og vold er en del av hverdagen. Selv ikke skolegården er trygg. Målet med OD 2013 er å skape voldsfrie skoler.
kr 29 400 000
Redd Barna

Bakgrunn

Mellom-Amerika er blant verdens mest voldelige regioner. Statistikk på drap og vold er alarmerende og går spesielt utover ungdom. Hverdagen til mange ungdommer består av frykt for at de eller noen de er glad i, skal utsettes for vold. OD, Redd Barna og ungdommene i programmet jobber for at skole skal være en voldsfri arena hvor ungdom ikke skal oppleve vold og hvor de skal presenteres for alternativer til en voldelig hverdag

For to år siden ble en lærer på en av skolene som er med i OD-programmet drept av en 14 år gammel jente. I etterkant har Redd Barna arbeidet for å forhindre lignende situasjoner. Dette har ført til at de i 2016 startet en komite sammen med skole, lokalsamfunn, politi, militæret, ombudsmannskontoret og andre offentlige etater for å skape et tryggere læringsmiljø for barn og unge. I Mellom- Amerika er det ikke vanlig å ha slike samarbeidskomiteer, da tillitten til myndighetene er lav. Dette samarbeidet gir en unik mulighet til å gi barn og unge voldsfrie skoler.

Hva skal gjøres?

Programmet har fire overordnede mål med planlagte aktiviteter til hvert av målene. De fire målene er:

1. Voldsfrie skoler

Lærere gis opplæring i ikke-voldelige pedagogiske metoder og ikke-voldelig konflikthåndtering. Dette gjøres samtidig med at elevene får rettighetsopplæring og erfaring i hvordan de kan løse konflikter med ikke-voldelige metoder og bidrar til å styrke et fredeligere miljø på sin skole. Det lages avtaler med lokale myndigheter for å forplikte dem til å jobbe for å sikre voldsfrie skoler og skoleveier.

 2. Opplæring og utdanning på andre arenaer

Ungdom får opplæring i yrkesfag, jobbtrening og jobbsøking. Redd Barna samarbeider med en organisasjon som tilbyr alternativ utdanning til ungdommer som står utenfor ordinær skole fordi de jobber.

3. Ungdoms ressurser, rettigheter og muligheter

Programmet gjennomfører årlige informasjonskampanjer arrangert av, med og for ungdom som har fått opplæring i menneskerettigheter og barns rettigheter.

4. Etablere ungdomsnettverk og samarbeid

Det holdes årlige workshoper med deltakere fra de tre landene der ungdom møtes for å utveksle erfaringer, lage kampanjer og etablere samarbeid. Det er nå etablert et regionalt ungdomsnettverk som samarbeider og lærer av hverandre for å bekjempe vold i sitt nærmiljø.

Planlagt effekt/resultat

Gjennom de planlagte aktivitetene vil ungdom bli bedre rustet til å hindre vold. Opplæring i konflikthåndtering for både elever og lærere skal bidra til at skolen får et fredeligere miljø og samarbeid med lokale myndigheter skal føre til sikring av skole og skolevei på elevenes premisser. Gjennom å tilby opplæring til elever utenfor skolen, bidrar programmet til å gi ungdom alternativer til vold og kriminalitet. Sammen skal ungdom i Guatemala, Honduras og Mexico jobbe for å spre informasjon og styrke ungdoms samarbeid i kampen for en fredeligere hverdag.

Hva har skjedd så langt?

Arbeidet med å skape tryggere skoler fortsetter Guatemala, Honduras og Mexico. Så langt har over 15 000 ungdommer i alderen 13-19 år deltatt. Her er noen resultater:

 • Ungdommer fortsetter å organisere seg i grupper og deltar aktivt i lokalsamfunnet. Ungdommer er nå respektert som en viktig stemme i alle de tre landene og har vært med på viktige internasjonale møter hvor de har presentert ideer om saker som angår ungdom i regionen.
 • Lærere og foreldre har fått opplæring i psykososial støtte, pedagogisk arbeid og konflikthåndtering. Resultatet har vært bedre miljø for læring på skolene, mer engasjerte foreldre og bedre forhold mellom voksne og ungdom.
 • Ungdom har deltatt i yrkesopplæring og yrkesorientering som har bidratt til personlig og faglig utvikling. De lærer om viktigheten av å ha en plan for framtiden og ser på hvordan de kan oppfylle egne mål, med støtte fra foreldre og lærere.
 • Ungdomsgruppen i Guatemala har laget og gitt ut filmen «Al Limite», som viser hvordan vold på skolen og i samfunnet påvirker deres liv. De fikk presentere filmen til domstolrepresentantene i Guatemala og den ble senere brukt for å lære opp mer enn 250 dommere i saker der barn og ungdom er involvert. Ungdommer har vist filmen og ledet diskusjon av filmen på 23 skoler.
 • I Honduras har ungdommene påvirket myndigheter slik at temaet «culture of peace building» nå blir inkludert i lokale kommuneplaner. Ungdomsgruppene har også klart å sikre støtte for idrett og fritidsaktiviteter.
 • I årets møte mellom ungdomsgruppene i tre områder i Mexico (fra Sinaloa, Guerrero og Chiapas), ble det etablert et nasjonalt ungdomsnettverk «Red de Paz MX». Under en seremoni med representanter fra myndighetene, er ungdomsgruppen i Mexico nå anerkjent som et viktig stemme for ungdom i landet.

Bryan and Brandons historie

Tvillinger Bryan and Brandon har vokst opp i Acapulco i Mexico, og er medlemmer av fredsnettverket som har blitt startet gjennom OD-prosjektet. De forteller norske Press-ungdommer at Acapulco er en av de farligste byene i verden hvor vold og drap blir brukt for å terrorisere lokalbefolkningen, og at det har gått så langt at folk som bor der har blitt likegyldige til volden. På grunn av flere trusler om vold måtte de to guttene flytte fra Acapulco og dermed forlate familien, venner og livet slik de kjente det.

De ble med OD-prosjektet for tre år siden, og har lært hvordan de kan bidra til å være positive bidragsytere i samfunnet: «Vi har jobbet med hvordan vi skal holde oss borte fra volden og vise at ungdommer kan bidra til samfunnet» sier Brandon. Han fortsatte med å fortelle at han tidligere ikke respekterte noen og brukte vold for å løse problemer. Brandon ønsker nå å studere musikk og fortsette sine studier på universitetet.

Jessicas historie

Jesica er 17 år og er fra Guatemala. Hun er medlem av ungdomsnettverket i Guatemala City. «Da jeg var yngre ble familien min truet av kriminelle gjenger. De forlangte penger av pappa for ikke å drepe oss. Til slutt måtte vi rømme midt på natta og jeg så aldri vennene mine igjen. OD-prosjektet har gitt meg mulighet og håp. Muligheten for et bedre liv uten vold, og håp om å følge drømmen min om å studere.»

Nyttige linker:

http://www.globalis.no/Land/Mexico

http://www.globalis.no/Land/Guatemala

http://www.globalis.no/Land/Honduras

Film

2012Image for Nepal

Nepal

...
Gjennom OD2012 bidro norsk ungdom til å styrke nepalsk ungdom i deres kamp mot urettferdighet.
kr 31 300 000
Strømmestiftelsen

Bakgrunn

Landsbygda i Nepal er preget av eldgamle strukturer. Kastesystemet, som ble avskaffet i 1963, preger fortsatt enkelte samfunn. Det gjør at unge får muligheter basert på foreldrenes kaste, fremfor egne drømmer, egenskaper og innsats. Mange dropper ut av skolen i tidlig alder, de fleste for å hjelpe til hjemme. Mange jenter slutter på skolen fordi de blir giftet bort i ung alder, og får sitt første barn. Dette på tross av at aldersgrensen for å gifte seg er 18 år. 

Hva skal gjøres?

Gjennom SAMVAD, et ettårig utdanningsprogram for ungdom på landsbygda, jobber OD og Strømmestiftelsen for at ungdom i Nepal skal få en bedre hverdag. Det skal sikre følgende:

 1. Grunnleggende opplæring

Gjennom SAMVAD får ungdom i alderen 13 til 19 år grunnleggende lese- og skriveopplæring, tilpasset sitt eget nivå. Utover dette brukes det mye tid på å diskutere problemstillinger knyttet til helse, seksualitet, hygiene og samfunnsutvikling. Ungdommene diskuterer hva de kan gjøre for å bedre forholdene i sin egen landsby. 

 1. Yrkesopplæring

Som en del av SAMVAD gis ungdom muligheten til å få opplæring i et yrke. Slik kan de bli økonomisk selvstendige eller en økonomisk ressurs for familien. Det gis yrkesopplæring i yrker det er behov for i de områdene ungdommene befinner seg. Eksempler på yrker er alt i fra dyrehold, frisører, til mekanikk. 

 1. Rettighetsopplæring

Ungdom i Nepal har en rekke juridiske rettigheter, uten at de vet det selv. Det fører ofte til at de blir urettferdig behandlet. Gjennom rettighetsopplæring får ungdom innsikt i lover og regler, og lærer om metoder og muligheter til å kjempe for disse. Det kan innebære at de gjennomfører demonstrasjoner og møter med politikere, for å fremme ungdoms synspunkt på saker. 

Planlagt effekt/resultat

I løpet av den femårsperioden OD-prosjektet varer vil mer enn 25 000 ungdom, et flertall jenter, gjennomføre SAMVAD. Dette vil bidra til å styrke ungdoms posisjon, samt gi ringvirkninger for lokalsamfunnene hvor ungdom bor. Målgruppen for programmet er primært kasteløs ungdom, men også annen marginalisert ungdom blir inkludert, og sikrer samspill mellom ungdom fra ulike samfunnslag. 

Hva var resultatene av OD 2012?

 • Etter fem år er det oppmuntrende å observere hvordan SAMVAD har satt sitt preg på lokalsamfunn i Nepal. Siden oppstart er det blitt holdt 1 1250 SAMVAD - kurs for til sammen 28 070 marginaliserte ungdommer.

 • SAMVAD er et tilbud til ungdom. Et viktig mål er å gi ungdommer som fortsatt har en mulighet til å komme tilbake til den offentlige skolen, en ny start. 9855 ungdommer er tilbake i utdanning som følge av SAMVAD. Det er også viktig for særlig de eldre ungdommene å sikre en jobb og inntekt, og 7192 har i dag arbeid som gir inntekt. Mange bruker pengene de tjener til egen og søskens utdanning.

 • SAMVAD har skapt store endringer i holdning og praksis når det gjelder barneekteskap. 100 prosent av SAMVAD-deltakerne har forpliktet seg til å ikke gifte seg før de er 20 år. Dette er spesielt gledelig, siden SAMVAD-programmet har vært implementert i distriktene med høyest andel av barneekteskap i Nepal. Endringene har imidlertid ikke stoppet ved deltakerne. Ungdommene har også påvirket de andre familiene i sine lokalsamfunn. I områdene der det har vært SAMVAD-grupper, har forekomsten av barneekteskap blitt halvert. Dette innebærer en reduksjon på omkring 12 000 barneekteskap, mens 986 planlagte barneekteskap ble direkte stoppet. For første gang har også tre nepalske kommuner offisielt blitt erklært «barneekteskapfri sone», takket være innsatsen til SAMVAD-ungdommene.

 • 25 349, eller omkring 90 % av alle SAMVAD-deltakerne har fått yrkesopplæring, hovedsakelig innenfor husdyrhold og jordbruk. Omkring halvparten av disse ungdommene har også fått en utvidet opplæring i inntektsbringende aktiviteter. Flertallet av ungdommene som har fått yrkesopplæring (64 %) driver med landbruksbasert virksomhet, mens de resterende har andre typer jobber. Blant jobbene de har fått etter yrkesopplæring i SAMVAD er skreddervirksomhet, reparasjon av mobiler, sykler og motorsykler, drift av kosmetikkboder og skjønnhetssalonger. Noen har lykkes så godt med virksomheten sin at de har ansatt andre. 47 nye jobber er skapt på denne måten.

 • En viktig del av programmet har vært oppfølging av ungdommene etter fullført SAMVAD. Hele 22 386 ungdommer er med i slike SAMVAD oppfølgingsforum og nettverk, som jobber lokalt, regionalt og nasjonalt for å bekjempe kastediskriminering, barneekteskap, chaupadiskikken - der kvinner fortsatt blir utstøtt fra familiens hus mens de menstruerer - og andre sosiale utfordringer. Disse ungdommene jobber frivillig, og på denne måten fortsetter pengene norske ungdommer jobbet inn å skape nye resultater, også i årene etter at prosjektet formelt ble avsluttet.

 • Arbeidet til ungdomsnettverkene har gitt imponerende resultater gjennom prosjektperioden og skapt store endringer i programområdene. SAMVAD-grupper, foreldre og andre grupper knyttet til SAMVAD har til sammen utført 6424 kampanjer og andre initiativer i løpet av programperioden. I tillegg til de allerede nevnte resultatene med reduksjon av kastediskriminering og barneekteskap har det blitt oppnådd store forbedringer innenfor hygiene og sanitærforhold. Under lokalvalgene i 2017 ble seks SAMVAD-veiledere valgt inn i kommunestyrer under lokalvalgene i Nepal. En av dem er til og med blitt varaordfører i sin kommune.

 • Et annet viktig resultat er at flere offentlige skoler har sett viktigheten av det ungdommene lærer på SAMVAD, og ungdom som går på den offentlige skolen har også etterspurt det. Derfor har flere skoler invitert SAMVAD-veiledere inn for å holde regelmessige kurs ut fra SAMVADs tilnærming. Dette har fått svært gode tilbakemeldinger fra elever og lærere.

OD 2012 har gjort ungdom i stand til å ta kontrollen over egne liv. Les mer om hvordan her 

Film

Nyttige linker

http://www.globalis.no/Land/Nepal

2011Image for Rwanda

Rwanda

...
OD2011 gikk til utdanningsprosjekter gjennom Plan Norge.
kr 35 600 000
Plan Norge

Ikke se så svart på det

OD2011 gikk til utdanningsprosjekter gjennom Plan Norge. Kampanjen jobbet inn 35,8 millioner kroner og prosjektene har nå vært i gang i godt over to år.

Informasjonskampanjen spilte på slagordet “Ikke se så svart på det” og oppfordret til optimisme, framfor negative holdninger. Gjennom å sette fokus på Afrika som et kontinent i stor utvikling, ønsket OD å endre norske ungdommers holdninger, og gi dem et mer positivt og nyansert syn på det mangfoldige kontinentet Afrika er.

OD2011 bidrar nå til å gi ungdom i Rwanda kunnskap og ferdigheter til selv å kunne forme sin egen og Rwandas utvikling. Pengene går blant annet til:

 • Ungdomsaktiviteter 
 • Motivasjonsgrupper
 • Jentekampanjer
 • Skolebygging
 • Opplæring av skolekomiteer
 • Opplæring av lærere
 • Tilrettelegging for funksjonshemmede

Prosjektet går over fire- fem år betyr at vi nå er midtveis i prosjektet. Alle tiltakene er nå i full gang og her er en oppdatert rapport med noen resultater fra 2013.

To skoler i Gatsibo og Bugesera er ferdigbygd. Over 1000 flere ungdommer i Rwanda får nå skoleplass og mulighet til videregående utdanning.

For å sikre kvaliteten på skolene i området bidrar prosjektet med å etterutdanne lærere. 182 lærere deltok på opplæring i pedagogikk og 164 lærere deltok på opplæring i engelsk.

For å bedre skoledrift og skoleledelse deltok elever, foreldre og lærere i 48 skolekomiteer i opplæring. Ved de samme skolene ble det også opprettet elevråd for å styrke ungdommers medbestemmelse i skolen.

Prosjektet fokuserer mye på å sikre skoledeltakelse blant jenter. I 2013 deltok 1122 jenter på ukesamlinger som satte fokus på viktigheten av utdanning og motivasjon for at jentene skal fullføre utdanningen. Det ble også gjennomført jentekampanjer i tre lokalsamfunn for å sette ekstra fokus på jenters rett til utdanning. 317 ungdommer deltok på opplæring i barns rettigheter og kan nå selv holde kurs for medelever, lærere og foreldre. Dessuten fikk 22 jenter fra sårbare familier stipend til å fullføre videregående utdanning.

Tre møter for å diskutere utfordringer og løsninger når det kommer til utdanning i Rwanda ble holdt med ungdom, myndigheter og organisasjoner. En kartlegging av funksjonshemmedes utfordringer i og utenfor skolen i Bugesera og Gatsibo ble gjort, og lærere og rektorer fikk opplæring i hvordan de skal inkludere funksjonshemmede i skolen.

Ved Isangano ungdomssenter fikk 1017 ungdommer mulighet til å uttrykke seg gjennom debatt-trening, produksjon av avis, drama, kunst og data-opplæring.

Dette og mye mer var mulig på grunn av innsatsen skoleelever i Norge gjorde på OD-dagen i 2011. Plan Norge takker for engasjementet og mottar stadig positive tilbakemeldinger fra ungdommene i prosjektet om at de setter stor pris på innsatsen til norske skoleungdommer.

 

 

Med fokus på de aller mest sårbare i Rwanda

ODs samarbeidspartnere jobber for å oppfylle ungdoms universelle rettigheter og for at de alle skal kunne realisert sitt potensiale. Noen ganger betyr det at de faktisk må favorisere ekstra sårbare individer eller grupper for at de skal få samme mulighet til å få sine rettigheter oppfylt – som å sette inn noen ekstra tiltak, slik vi gjør i OD2011-programmet, for at jenter skal få lik mulighet som gutter til å gå på skole. Dette kalles positiv diskriminering.

Dersom hele grupper av mennesker blir ekskludert eller diskriminert i samfunnet, snakker vi om marginaliserte grupper. Det kan være ulike årsaker til at noen grupper diskrimineres eller er marginaliserte. For eksempel kan diskriminering være basert på kjønn, økonomi, etnisitet, kaste, funksjonshemming, hudfarge osv.

I Rwanda vet vi at det er noen grupper som er ekstra sårbare i forhold til å få oppfylt sine rettigheter. For eksempel blir gutter ofte prioritert fremfor jenter når det kommer til skolegang. Foreldreløse, de som har en funksjonshemming eller kommer fra familier som er rammet av hiv og aids kan også oppleve diskriminering og er derfor ekstra sårbare. Historisk sett har etnisitet også ligget til grunn for favorisering og diskriminering i Rwanda.

Etnisitet i Rwanda i dag
Nesten samtidig som vi feiret OL på Lillehammer i 1994, utspant det seg et folkemord i Rwanda. I løpet av tre måneder ble over 800 000 barn og voksne brutalt myrdet. Flesteparten tilhørte den etniske gruppen «tutsi». Konflikten som resulterte i folkemordet var ikke noe som blusset opp over natten – den var resultat av mange tiår med diskriminering og voldshandlinger mellom hutuer og tutsier. Innbyggerne i Rwanda har brukt lang tid på å legge det vonde bak seg, og i den nye konstitusjonen er det lagt stor vekt på å skape en ny felles, rwandisk identitet. President Paul Kagames budskap er ”Ett Rwanda, ett folk, en fremtid”. I dag snakker man ikke lenger om de etniske gruppene «hutu» og «tutsi». Det er faktisk forbudt å identifisere seg som hutu eller tutsi eller diskriminere noen på grunn av etnisitet – i dag er alle «Rwandere».

Det vanskelig å vite om ungdommer med familiebånd til en av de tidligere etniske gruppene i dag er mer marginalisert enn andre. Noen vil hevde at det fremdeles forekommer skjult etnisk diskriminering og favorisering, men det er dessverre nesten helt umulig å dokumentere noe slikt siden det er straffbart å kategorisere folk eller registrere data basert på tidligere etnisk familietilhørighet.

Fokus på marginaliserte grupper
Vi jobber for at alle ungdommer skal få oppfylt sine rettigheter. For våre partnere i Rwanda er det derfor viktig at prosjektene når ut til de mest sårbare – de med færrest muligheter til å realisere sine rettigheter.  Derfor har prosjektene et ekstra fokus på blant annet jenter, funksjonshemmede og ungdom fra de aller fattigste familiene. Nettopp fordi vi har fokus på å nå ut til de aller mest sårbare ungdommene, kan vi også jobbe for å utjevne forskjeller blant ulike marginaliserte grupper. Gjennom å jobbe tett med lokalsamfunnene og ha åpne, deltagende, demokratiske prosesser, forsøker vi å sikre at vi ikke diskriminerer de som allerede diskrimineres og at vi når ut til de aller mest sårbare slik at de også får like muligheter til å delta og til å realisere sine rettigheter.

2010Image for Brasil

Brasil

...
Norske skoleelever jobbet inn 29.1 millioner kroner under OD-kampanjen i 2010 som gikk til Kirkens Nødhjelp. Pengene går til ungdom i slumstrøk i seks brasilianske storbyer. Målet er å styrke brasiliansk ungdom som rettighetsholdere i kampen mot sosial ulikhet og som aktører i stand til å påvirke i retning av mer inkluderende og bærekraftige byer.
kr 29 100 000
Kirkens Nødhjelp

OD2010 går til ungdom i slumstrøk i seks brasilianske storbyer: Sao Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza og Belem.

Brasil er et land der de sosiale ulikhetene, altså forskjellen mellom fattig og rik, er blant de største i verden. Ungdom er blant de mest utsatte gruppene i det brasilianske samfunnet: det er de som lider sterkest under arbeidsledigheten, de er den gruppen som i overveldende grad er mest utsatt for vold, og tilgang til et helse- og utdanningstilbud av kvalitet er for en stor del av ungdomsbefolkningen svak eller ikke-eksisterende.

Prosjektene tar utgangspunkt i denne situasjonen og kan sies å ha tre overordnede hovedlinjer:

 1. Utvikling av utdanningsaktiviteter i fattige lokalsamfunn, som gir viktige yrkesrettede og organisasjonsmessige erfaringer
 2. Rettighetsopplæring som gjør ungdommene i stand til selv å jobbe for å påvirke lokal politikk og tiltak som rettes mot ungdom.
 3. Styrking av ungdomsgrupper og organisasjoner som jobber for ungdommers rettigheter.

Lokale samarbeidspartnere i Brasil: Ação Educativa, Diaconia, Fase, Ibase, Koinonia og Viva Rio

Opplæring innen kreative felt som foto, web design, film er sentralt i programmet, og prosjektene bidrar til at mange ungdommer får lønn for oppdrag, jobb pga sine kvalifikasjoner eller anerkjennelse og respekt pga kvaliteten i arbeidet. Fokus for produksjonene som lages av ungdommene er som oftest med utgangspunkt i egen situasjon, for å belyse rettighetsbrudd, den sosiale ulikheten, konflikter, men også de positive sidene: samhold, kreativitet, styrke, kultur med mer. I et land som Brasil, der de store avisene og TV-kanalene er eid av den økonomiske eliten, og fungerer som talerør for disse, er det av stor betydning å styrke alternative medier som disse ungdommene jobber med, støttet av OD, for å spre informasjon som ikke kommer ut i de store mediene.

I et land der mange ungdomsskoleelever ikke engang vet om muligheten eller retten til å gå på videregående skole, støtter OD også arbeidet med å styrke ungdommers kjennskap til hvilke muligheter og rettigheter de har i forhold til valg av utdanning og yrkesveier. Et innovativt prosjekt støttet av OD i São Paulo har tatt tak i denne problemstillingen og jobber med dette i utvalgte skoler. Prosjektet har vakt oppsikt og målet er at den offentlige skolen tar et mye større ansvar enn i dag for å oppfylle ungdommers rettigheter på dette feltet og gi ungdom de mulighetene de har krav på.

Til tross for Brasils nåværende posisjon som verdens 6. største økonomi, er det fortsatt blant landene med størst skjevheter i distribusjonen av rikdom. Den økonomiske veksten har ikke bidratt til en sosial og økonomisk utvikling som kommer hele befolkningen til gode. Riktignok har man sett en betydelig nedgang i andelen ekstremt fattige, men indikatorene på ulikhet vedvarer. De sosiale og økonomiske strukturene som har ligget til grunn for Brasils politiske arv ligger fortsatt urørt, samtidig som man kan se alarmerende utviklingstendenser på viktige felter, som de nylige tilbakeskritt i miljøpolitikken, omfattende rettighetsbrudd i forbindelse med forberedelsene til VM 2014 og OL 2016, og en betydelig mangel på demokratiske prosesser i forbindelse med store utviklingsprosjekter både på landsbygda og i byene.

Brasiliansk ungdom møter således fortsatt store utfordringer i forhold til å kunne leve et verdig liv med tilgang til en utdanning av kvalitet, helsetilbud, kultur og boforhold, blant annet. Ungdom er den gruppen som møter desidert størst hindre på arbeidsmarkedet, og det er også i all hovedsak ungdom som utgjør størstedelen av de ca. 35 000 ofrene for væpnet vold i Brasil pr. år. I flere av byene, spesielt Rio, Fortzaleza og Recife, er volden en konstant utfordring, som hvert år krever tilpasninger i prosjektene, og i flere tilfeller flytting av aktiviteter til andre lokalsamfunn.

2013 var også sterkt preget av store gateprotester i over 100 større og mindre byer over hele Brasil. På sitt meste samlet disse demonstrasjonene 1,5 millioner mennesker, og ungdommer var blant den mest markante gruppen i denne mobiliseringen mot sosial urett, korrupsjon og for større investeringer innen offentlige tjenester som bl.a. helse, utdanning og transport. Ungdommer fra OD-prosjektene var svært aktive i disse demonstrasjonene som anses som det viktigste demokratiske uttrykket de siste tiårene i Brasil.

Her er noen konkrete resultater fra arbeidet i 2013!

En stor seier i kampen for ungdommers rettigheter i 2013 var den endelige godkjenningen av Estatuto Juventude (Ungdomsstatuttene), et nasjonalt lovrammeverk for ungdom som tidligere aldri har eksistert. Det gir rettigheter til ungdom på en rekke felter, utover det som står i grunnloven. Både Ação Educativa, Ibase og FASE har vært blant de viktigste sivilsamfunnsorganisasjonene som har bidratt til dette gjennom årelangt politisk påvirkningsarbeid.

I Belém har ungdomsgrupper fra OD partneren FASE presentert 18 konkrete forslag til endring av politikk som skal bedre situasjonen for ungdom. Av disse ble 14 tatt vedtatt av kommunen, og er nå innlemmet i det offentlige budsjettet for byen Belém. Ungdomsgruppene har vært engasjert i alle trinn av dette arbeidet inkludert lobbyvirksomhet for forslagene.

Som et resultat av et tett samarbeid mellom OD partneren Ação Educativa, kommunen Santo André (nabo São Paulo) og universitetet i São Paulo, ble det holdt workshops for å planlegge og lære mer om metoder for karriereveiledning av ungdom. Som en følge av dette har 71 lært å bruke denne metodikken og 32 av disse har vært spesielt aktive i å arrangere workshops.

2009Image for Malawi, Mosambik, Uganda og Sør-Afrika

Malawi, Mosambik, Uganda og Sør-Afrika

...
OD 2009 støtter utdanning til ungdom med nedsatt funksjonsevne i Malawi, Mosambik, Uganda og Sør-Afrika. Samarbeidsorganisasjon er Atlas-Alliansen, og innjobbede midler til prosjektene er 28,7 millioner kroner
kr 28 700 000
Atlas-Alliansen

Ni av ti funksjonshemmede i det sørlige Afrika får aldri gå på skole. Skolene vil ikke ha dem. De tror ikke det er noe poeng å utdanne funksjonshemmede, eller de synes det blir for vanskelig. Det er også ofte stor skam knyttet til det å ha svekket syn, hørsel eller bevegelse eller å ha en utviklingshemning. Derfor velger mange foreldre å holde barna sine hjemme hele livet. Uten skole får disse ungdommene aldri muligheten til å forsørge seg selv eller til å bidra i samfunnet.

OD2009 hjelper funksjonshemmet ungdom i Malawi, Uganda, Mosambik og Sør-Afrika til å få:

 • Skolegang
 • Selvtillit
 • Møteplasser
 • JobbHer er oversikt over de konkrete tiltakene

1. For å få ungdom til å begynne og fullføre utdanning skal det gjennomføres holdningskampanjer rettet mot ungdommen selv, foreldre, lærere, skoleledelse og lokalsamfunnet.

 • Blind og svaksynt ungdom og deres familier skal motiveres til å ta utdanning.
 • Det skal arrangeres møter og media skal brukes for å bevisstgjøre folk på funksjonshemmedes situasjon.
 • Man skal lage et magasin rettet mot seende ungdom, som skal øke forståelsen for blind ungdoms situasjon.
 • HIV/AIDS-info skal tilrettelegges for funksjonshemmede gjennom tegnspråk, seminarer med seksualundervisning, workshops, drama, og debattgrupper, samt rådgivning for funksjonshemmet ungdom som lever med HIV.

 2. For å oppnå inkluderende utdanning skal lærere og ressurspersoner utdannes

 • Lærere i den vanlige skolen skal få opplæring i punktskrift og mobilitet.
 • Det vil bli drevet opplæring av tegnspråkinstruktører, samt opplæring i å teste mennesker for hørselstap og synsnedsettelser.
 • Man vil bruke foreldregrupper for å spre kunnskap om funksjonshemmedes behov, og hvordan en som forelder best kan hjelpe barna.
 • Man skal tilby tilrettelagt opplæringsmateriell til funksjonshemmede i skolen.
 • Det vil bli gitt yrkesopplæring til funksjonshemmede.

3. Ungdom med funksjonshemninger skal drive rettighetsarbeid gjennom å lære hvordan en driver påvirkningsarbeid og lobbyvirksomhet. De er selv eksperter på sin egen situasjon, og kan derfor fortelle myndigheter og skoleadministrasjoner hva de vil og trenger.

 • De vil bli opplæring av ungdomsledere.
 • Det blir tilrettelagt opplæring av de funksjonshemmede, deres foreldre, lokale ledere og ansatte i skolevesenet om funksjonshemmedes rettigheter.
 • Det skal holdes tale- og debatt-teknikkskurs.
 • Man skal organisere workshops og møter med myndigheter og organisasjoner for å fremme funksjonshemmedes rettigheter.
 • For å øke selvtilliten vil unge med funksjonshemninger få opplæring i å leve med sin funksjonsnedsettelse, opplæring i dagligdagse ferdigheter, tegnspråkopplæring og IT-undervisning.

Her er resultater fra 2013!

Progresjonen var programmet var god i 2013, og status lover godt for 2014 som blir det siste året for OD2009.

Programmet har i 2013 bidratt til å styrke unge kvinner og menn med nedsatt funksjonsevner sine muligheter til å gjøre seg selv forstått og kjempe for sine rettigheter. Ungdommene har fått økt selvtillit slik at de kan få til positive endringer for seg selv, sine skolekamerater og det lokalsamfunnet de er del av.

Tiltakene har redusert og også fjernet hindringer til deltakelse for ungdom med nedsatt funksjonsevne i skolen. På den måten vil de lettere kunne delta i aktivitetene selv. Ungdommene fungerer dermed som rollemodeller og bidrar til sin egen og andres utvikling.

Ved utgangen av 2013, har aktiviteter i Uganda ført til økt selvstendighet for unge funksjonshemmede kvinner og menn. Dette er hovedsakelig på grunn av deres bidrag til reell ungdomsdeltagelse og inkludering av jenter både i skolen og som ansatte og frivillige i den lokale organisasjonen. Dette har bidratt til å styrke stemmen til funksjonshemmede jenter og gutter. En tredje faktor har vært en økt medvirkning fra myndighetenes side.

Tallet på unge med funksjonshemninger som starter og fullfører skolen har økt. Gjennom utdanning, opplæring og deltakelse i skole og programvirksomhet, har ungdom med nedsatt funksjonsevne ervervet seg ferdigheter slik at de er i stand til å bruke det i arbeid og opplæring av andre.

I Sør Afrika har 164 ungdom med nedsatt funksjonsevne i alderen 16-24 år deltatt under karrieredager og lært om forskjellige yrker og om hvordan man skiver en CV . I tillegg har unge kvinner og menn med funksjonshemninger informert foreldre, skoleelever og lærere om inkluderende utdanning. Dette arbeidet har gitt gode resultater og viser tydelige endringer i folks holdninger til funksjonshemmede og deres rett til å gå på skole. Støtten som kommer fra foreldre, søsken, andre elever og lærere kan være helt avgjørende for deres muligheter til å lykkes.

2008Image for Bangladesh

Bangladesh

...
I 2008 gikk Operasjon Dagsverk til Bangladesh. For å gi jenter kontroll over eget liv har Strømmestiftelsen i samarbeid med Operasjon Dagsverk utviklet Shonglap. Shonglap betyr dialog på bengali. Ettårig Shonglap kurs inkluderer lese- og skriveferdigheter, kunnskap om helse, hygiene og rettigheter og enkel opplæring i ulike typer yrker. I
kr 28 800 000
Strømmestiftelsen

I 2008 gikk Operasjon Dagsverk til Bangladesh. For å gi jenter kontroll over eget liv har Strømmestiftelsen i samarbeid med Operasjon Dagsverk utviklet Shonglap. Shonglap betyr dialog på bengali. Ettårig Shonglap kurs inkluderer lese- og skriveferdigheter, kunnskap om helse, hygiene og rettigheter og enkel opplæring i ulike typer yrker. Innjobbede midler: 28,8 millioner kroner.

Det er tøft å være ung i Bangladesh, spesielt for jenter. Av de over 150 millioner innbyggerne i Bangladesh er 23 prosent tenåringer. 57 prosent av  tenåringsjentene går ikke på skolen. På landsbygda blir jentene ofte giftet bort i svært ung alder, siden foreldrene regner dem som en byrde for familien fordi de ikke bidrar med noen inntekt til familieøkonomien. Uten kunnskap om livets realiteter blir tenåringene mødre i altfor ung alder, og frarøves sine rettigheter.

Shonglap kursene fokuserer på å utvikle ferdigheter gjennom samhandling i Shonglap-gruppene. Deltakerne blir bevisste på at de selv har store ressurser, får økt selvtillit, samt kunnskap om egne rettigheter, roller og ansvar. Sammen med yrkesopplæring som gir muligheten til å tjene egne penger gir dette jentene helt nye muligheter i livet – de blir sjef i eget liv. Yrkesopplæringen er for det meste landbruksbasert. Eksempler er hønseoppdrett, kvegdrift, planteskole, soppdyrking og ulike typer matlaging.

Etter å ha fullført Shonglap kursene blir deltakerne tilbudt rentefrie lån til å starte opp egne virksomheter. Noen blir sertifisert til å lære yrket sitt videre til andre unge i lokalmiljøet sitt, blant annet gjennom nye Shonglap-kurs. Andre starter også opp egne virksomheter, der de lærer opp og ansetter andre unge, spesielt jenter. 

Shonglap er blitt et flaggskip for myndiggjøring av vanskeligstilte unge jenter i Bangladesh. Både Shonglap-jentene og Prottoy-guttene tar roller som endringsagenter i samfunnet. Ungdommene lærer om sosial bevissthet, økonomisk virksomhet og ikke minst å forhindre utnyttelse av kvinner og barn.     

Her er resultater fra de siste 12 månedene!

2013 var det nest siste året for OD-programmet Shonglap i Bangladesh. I løpet av de siste fem årene har det skjedd store endringer i mange lokalsamfunn. En av de viktigste tingene som er skjedd er at deltakerne rapporterer at de nå sier hva de mener i familiene sine og i lokalsamfunnet. Også guttene har deltatt i et eget Shonglapkurs, Prottoy,  for gutter. Gruppene jobber hele tiden i sine landsbyer for å forebygge og stoppe tidlige eksteskap, medgift og vold mot kvinner. De har tilegnet seg lederegenskaper og er forandringsagenter i eget lokalsamfunn, der de utfordrer det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret.

Etter endt kurs har hele 52 748 ungdommer deltatt i oppfølgingsprogram. Shonglap har en sterk virkning på barneekteskap, og andelen barneekteskap i landsbyer med Shonglap går klart ned. 399 barneekteskap ble aktivt stoppet av deltakere og støtteteam i Shonglap og Prottoy bare i 2013.

På grunn av yrkesutdanningen i kurset har mange nå fått seg jobb og har en egen inntekt. Noen av jentene har også vært aktive i lokalradio og laget «Shonglap Voice» - programmer som tar opp temaer som barneekteskap, medgift og kvinnediskriminering. 18 episoder er produsert til nå, og disse sendes med jevne mellomrom på de to kanalene Naf Radio og Nalta Radio.


2007Image for Guatemala, Honduras og Nicuaragua

Guatemala, Honduras og Nicuaragua

...
Norske elever jobbet under OD kampanjen i 2007 inn 30.1 millioner kroner til ungdommer i Guatemala, Honduras og Nicuaragua i Mellom-Amerika. Tittelen for OD2007 er "Med rett til en fremtid" eller Con Derecho a un Futuro (CDF) på spansk. Norsk samarbeidsorganisasjon er Utviklingsfondet. Prosjektene ble avsluttet våren 2013 og er i ferd med å evalueres.
kr 30 100 000
Utviklingsfondet

OD2007 har som mål å bidra til at ungdom på landsbygda deltar aktivt i en bærekraftig utvikling av landbruksområder i Honduras, Nicaragua og Guatemala.

Formålet var å: 

 • Forbedre mulighetene til utdanning, arbeid og entreprenørvirksomhet for ungdom på landsbygda i Guatemala, Honduras og Nicaragua.
 • Øke ungdomsdeltagelse i beslutninger lokalt.
 • Fremme oppstart og utvikling av ungdomsgrupper på landsbygda. Ungdomsgruppene skal fokusere på inntektsgivende aktiviteter samt mobilisere rundt miljøspørsmål og forvaltning av miljøet.

Målgruppe: jenter og gutter fra landsbygda i alderen 13 -23 år.

HVA SKJER ?

Støtten fra OD er nå avviklet. Over tre tusen ungdommer er nå tilknyttet nettverket som er blitt etablert gjennom programmet ”Med rett til en framtid”. Ungdomsorganisasjonene har blitt mer selvstendige, og medlemmene har fått delta aktivt på ulike kurs for å styrke sine kunnskaper innenfor ledelse, påvirkningsarbeid, miljø, jordbruk og klimaendringer. Målet var at ungdomsorganisasjonene skal fortsette å planlegge og gjennomføre aktiviteter etter at programmet er avsluttet.

I løpet av 2012 fullførte nye ungdommer grunnskoleutdanningen eller teknisk utdanning. Andre ungdommer har fått tilbud om yrkesopplæringskurs. Mange av ungdommene som har fått tilgang på kreditt har startet egne småbedrifter og har betalt tilbake lånene sine. Dermed vil de roterende fondene gi nye ungdommer muligheten til å starte bedrifter. Det er ungdom selv som administrerer låneordningen, godkjenner søknader og følger opp ungdommer som har tatt opp lån.

Noen ungdommer har også fått mulighet til å bruke kunnskapen de har tilegnet seg gjennom prosjektet til å følge opp og støtte andre ungdom. Lokale partnere har nå ansatt ungdommer for å styrke oppfølgingen av ungdomsorganisasjonene. Flere ungdommer er også med i prosjektstyringsgrupper eller andre komiteer, og de har utarbeidet strategier for påvirkningsarbeidet som de nå skal iverksette. Målet er å få lokale myndigheter til å vedta og iverksette planer som vil styrke miljøet og ungdommers rettigheter i lokalsamfunnene.

UNGDOM KAN!

I august 2010 gikk den førstelokale OD-kampanjen i Mellom Amerika av stabelen. Over tusen ungdommer fra landsbygda i Guatemala, Honduras og Nicaragua gjennomførte en rekke aktiviteter for å samle inn penger i sine lokalsamfunn for å kunne gi andre ungdommer samme muligheter de har fått gjennom OD prosjektet, Con Derecho a un Futuro.

Con Derecho a un Futuro har gitt hundrevis av ungdommer nye muligheter. Flere hundre jenter og gutter har nå begynt eller fullført grunnskoleutdanning eller teknisk utdanning. Andre har gått på yrkesopplæringskurs eller startet egne bedrifter. Også ungdom med funksjonshemming har fått tilbud om utdanning og praktisk yrkeskurs, og i Nicaragua har et kollektiv startet sin egen bedrift i et lite lokalsamfunn. I 2011 fikk nye ungdommer muligheter til å ta videregående utdanning eller fullføre grunnskolen. Nye lån ble tilbudt ungdom som ønsket å starte egne bedrifter, og det er ungdom selv som administrerer låneordningen og godkjenner søknader.

Ungdommene har organisert seg i kooperativ eller ungdomsgrupper, og er stadig mer synlige i lokalsamfunnene. Flere ungdomsgrupper har møter med landsbykomiteer og ordføreren i kommunene deres, og har lagt fram forslag og krav til lokale myndigheter. Ungdommen planlegger og gjennomfører ulike aktiviteter for lokalsamfunnet og miljøet, og blir nå sett på som en viktig ressurs i landsbyene sine.

2006Image for Nepal

Nepal

...
I 2006 gikk Operasjon Dagsverk til Nepal med Redd Barna som ODs samarbeidspartner. Elever jobbet inn 28,8 millioner kroner til prosjektene. De siste aktivitene fant sted i 2011 og prosjektene ble evaluert i 2012.
kr 28 800 000
Redd Barna

Under informasjonskampanjen i 2006 vektla OD og Redd Barna å formidle situasjonen for ungdom i konflikt og behovet for å trygge skolehverdagen deres. Nepal hadde siden 1996 vært herjet av borgerkrig, men situasjonen i Nepal forbedret seg i løpet av 2006 og det ble inngått våpenhvile og senere en fredsavtale mellom regjeringshæren og maoistene. 

I lys av den positive utviklingen tilpasset Redd Barna prosjektene sine og prosjektene har derfor hatt et bredere fokus på utvikling og fredsbygging. Det ble også bestemt at det i prosjektene skulle jobbes med bevisstgjøring rundt HIV/Aids siden dette er en veldig aktuell og tabubelagt problemstilling.


Målet med prosjektene var å bedre utdanningsmulighetene og fremtidsutsiktene for ungdom i Nepal. Våre seks partnerorganisasjoner i Nepal har fremmet dette gjennom:

 • å styrke utdanningsmulighetene til ungdom i Nepal gjennon økt tilgang til utdanning 
 • deltagelse i ungdomsklubber og ungdomsnettverk og aktiviteter rettet mot å påvirke og utforme Nepals fremtid 
 • deltagelse og engasjement i sosialt arbeid for å fremme fred og utvikling 
 • livskvalitet for ungdom gjennom yrkesopplæring med påfølgende jobbmuligheter eller muligheter for å starte egne foretak 
 • hjelpe ungdom som har vært barnesoldater tilbake til samfunnet gjennom skolegang, jobb og samtaler for å bearbeide traumatiske opplevelser 
 • bevisstgjøring og informasjon til ungdom fra ungdom om aktuelle problemstillinger som HIV/Aids, utfordringer i forbindelse med arbeidsimmigrasjon og hygiene/helse. 

RESULTATER 

 • Til sammen har over 46 000 ungdommer, derav nesten 50 prosent jenter, deltatt på aktiviteter i 930 ulike ungdomsklubber og knyttet til 17 forskjellige ungdomsnettverk på distriktsnivå.
 • For å styrke kapasiteten til ungdommene har ulike skoleringer, som lederskapsskolering, gruppeledelse og journalistikk blitt tilbudt. Ungdommene og deres klubber og nettverk vist seg å være effektive drivkrefter for å øke bevisstheten rundt temaer som diskriminering, misbruk, utnyttelse, hiv/aids, økt innmeldelse i skolen og andre rådende temaer i lokalsamfunnet. Hele 21 000 ungdommer har vært engasjert i arbeidet med de ulike kampanjene. 
 • Totalt har 48 informasjonssentre for ungdom blitt etablert på lokalsamfunnsnivå i 20 ulike distrikter. Bare i 2010 benyttet over 6000 ungdommer seg av sentrene for å oppdatere seg på informasjon knyttet til ungdom, for eksempel hiv/aids, yrkesutdanning, misbruk, utnyttelse, jobb i utlandet, livsferdigheter og fikk tilgang til IKT. Sentrene styres av ungdommene selv.
 • Skolemiljøet har blitt forbedret for over 30 000 ungdommer, hovedsakelig ungdommer fra fattige familier, med nedsatt funksjonsevne eller som hadde droppet ut av skolen. 
 • Gjennom OD 2006 har 2700 ungdommer som ikke hadde muligheten til å gå på skole fått forbedrede muligheter til økt livskvalitet gjennom yrkesopplæring, ferdighetsutvikling og inntektsgenererende støtte. 
 • 1300 ungdommer som var fordrevet på grunn av konflikten og tidligere barnesoldater fikk yrkesopplæring og annen assistanse til å komme tilbake til sine lokalsamfunn. Ungdomsklubbene har spilt en viktig rolle i å skape imøtekommende miljøer for ungdom som har vært fordrevet, og gjort det lettere for dem å komme tilbake og bli i sine opprinnelige samfunn.

Et bemerkelsesverdig resultat, som virkeliggjør ungdommers situasjon som nøkkelaktører i samfunnsutviklingen, er at lokale myndigheter i Nepal  inviterte 1,185 representanter fra ungdomsnettverkene under deres årlige arbeidsgruppe for å utvikle og evaluere planer. 50 prosent av de deltakende representantene var jenter. Som et resultat av dette allokerte 83 komiteer for landsbyutvikling  midler til ungdom, basert på innspill til fra ungdommene!

OD var på prosjektoppfølgingsreise i Nepal i juni 2009. OD ble imponert over aktiviteten i prosjektene. 

Her kan du lese mer om vårt møte med «Districkt Youth Forum» i distriktet Palpa: 

Under prosjektbesøket vårt i Nepal tilbrakte vi en dag sammen med "Youth District Forum» i Palpa. Forumet består av 11 representanter fra ungdomsklubber og ungdomsorgnaisasjoner fra ulike landsbyer i hele distriktet. Forumet har utarbeidet en deklarasjon som de har overlevet til den nasjonale kommisjonen. De vil få sin stemme hørt! 

Medlemmene representerer ikke bare ulike geografiske områder men også en rekke ulike temaer og problemstillinger de ønsker å få gehør for på disktrikts- og nasjonalt nivå. Gjennom sin representasjon i Youth District Forum kan de skape et forum med muligheter for å fremme sakene de brenner for. Flere av medlemmene direkte representerer sakene de er opptatt av. Vi snakket litt mer utdypende med to av representantene; Humi og Sanu:

Humi er enke. Hun har to barn. Etter ektemannen døde fant hun ut at hun er HIV- positiv. Dette fant hun ut fordi hun ble oppsøkt av en organisasjon som tar kontakt med enker hvis mann har dødd på en måte som gjør at de mistenker Aids er dødsårsaken. Organsasjonen oppfordrer enkene til å teste seg og hjelper dem i ettertid hvis det viser seg at de er HIV- positive. Humi får medisin og samtaler med en terapeut. Humis tre barn er heldigvis ikke smittet forteller hun. Det å være HIV positiv er svært tabubelagt i Nepal og i hennes landsby. Hun og barna har blitt utsatt for mye diskriminering. Humis mann var i gulf statene for å arbeide og hun tror det er der han ble smittet. Gjennom Youth District Forum vil Humi jobbe for å bli annerkjent i sitt eget lokal samfunn samtidig som hun kan formiddle informasjon om sykdommen og få dette området belyst også på nasjoanlt nivå. 

Sanu Khanal jobber i en organisasjon som heter «Blue Diamond Society». Hun er 25 år. Sanu er transseksuell og selv om hun var født som gutt mener hun hun er en jente. Helt fra hun var liten har hun følt hun var en jente både psykisk og fysisk. Vennene sa hun var annerledes. Hun prøvde å bygge kroppen sin opp fysisk, og gikk på treningsstudio. Det er 9 medlemmer fra Blue Diamond Society i Palpa (distrikt). De fleste får ikke støtte fra sine familier. Sanu sier hun kler seg som en gutt av hensyn til familien. Hun har heller ikke fortalt familien hvor hun jobber. Hun sier hun jobber med menneskeretts-relaterte spørsmål. Sanu sier transeksuelle opplever mye diskriminering og at de blir omtalt og brukt for underholdning og for sex. Men et lyspunkt er at et styremedlem fra Blue Diamond Society nå er blitt representant i den grunnlovgivende forsamlingen (constitution assembly). Sanu sier at hun først og fremst vil bruke sin plass i Youth District Forum til å jobbe for å informere om transseksuelles rettigheter. Det er første gang de har en representant i Youth District Forum, og hun liker at de har fått til det!

2005Image for Brasil

Brasil

...
OD 2005 har som mål å forhindre menneskehandel, noe som er utbredt problem i Brasil. Kirkens Nødhjelp (KN) er norsk samarbeidsorgnaisasjon, og prosjektene utføres av fem brasilianske frivillige organisasjoner som er KN og OD sine partnere i Brasil.
kr 28 800 000
Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjlep forteller her om planene for 2010:

I 2010 vil vi oppleve at to av prosjektene som har fått støtte i perioden vil få et mye større nedslagsfelt, som et resultat av organisasjonenes politiske påvirkningsarbeid:

 1)     Arbeidet med å integrere menneskehandel i pensum i offentlig skole har til nå pågått i utvalgte skoler i to brasilianske byer. Myndighetene i delstaten São Paulo synes dette prosjektet var så bra at de bestemte seg for å gjøre dette om til en del av utdanningspolitikken. I 2010 starter prosjektet opp på skoler i Vale do Ribeira-regionen, og på sikt skal alle videregående skoler i delstaten integrere menneskehandel som tverrfaglig tema, basert på prosjektet som vår partner SMM har utviklet.

2)     I Rio de Janeiro har vår partner Viva Rio nettopp inngått avtale med delstatsmyndighetene. De ønsker å basere sitt helsearbeid i fattige områder på Viva Rios modell. Prosjektet Ana og Maria som får OD-støtte, er et av prosjektene som blir en del av myndighetenes satsning. Dette prosjektet jobber for at gravide jenter og unge jenter som allerede har født, skal få fullføre skolegangen gjennom spesialtilpasset undervisning. Parallelt med undervisningen får de gjennom prosjektet også tett oppfølging av helsepersonell frem til barnet er to år.

At prosjekter på denne måten gjøres om til offentlig politikk er en stor anerkjennelse av arbeidet som OD har støttet. Dette vil sikre at arbeidet vil nå ut til langt flere, og ikke minst vil det bidra til at dette viktige arbeidet vil sikres videreføring også etter at støtten fra OD tar slutt.

Menneskehandel-tematikken er etablert som en viktig del av prosjektene, og vil fortsette å være det i 2010. Når vi går inn i siste året med OD-støtte er det fascinerende å se hvor mye som har skjedd på dette temaet siden 2006, da bare en av de fem organisasjonene i OD-programmet hadde fokus på problemet. I dag er temaet sentralt i mange prosjektaktiviteter i lokalsamfunnene, og både ungdommene og organisasjonene vi samarbeider med er i tillegg engasjert i kampen mot menneskehandel på politisk nivå.

 

Prosjektene for øvrig vil fortsette å fokusere på styrking av ungdommers selvtillit og mulighet til å forme sine egne liv. Sentralt står kreative og kulturelle opplæringsaktiviteter som kombineres med rettighetsopplæring og tilrettelegging for deltagelse og påvirkning av lokalsamfunnet og samfunnet for øvrig. Det konkrete prosjektarbeidet går hånd i hånd med arbeid overfor de brasilianske myndighetene for å styrke ungdommers rettigheter, og retten til en utdanning av kvalitet.

Høsten 2010 vil det gjennomføres en sluttevaluering av samtlige fem prosjekter, som vil se på i hvilken grad OD-støtten har bidratt til positive endringer for brasiliansk ungdom, i tråd med målsetningene for prosjektene.

Partnerne i Brasil og deres arbeid

Partnerne i Brasil jobber med ulike metoder og med ulike typer ungdomsgrupper, men gjennom OD- prosjektene har de utviklet et nettverk hvor de samarbeider, utveksler erfaringer og diskuterer hva som kan gjøres til en hver tid med menneskehandel problematikken.

Partneren, SMM (Serviço à Mulher Marginalizada), er også kjent utenfor Brasils grenser for sitt engasjement for å bekjempe menneskehandel. Som en følge av ODs støtte har SMM utarbeidet en lærerveiledning om menneskehandel. Denne er er tatt opp av delstaten Sao Paolo og skal brukes i undervisningen i alle videregåendeskoler i delstaten Sao Paolo.

Diaconias OD-prosjekt, Youth, Movement and attitude (ungdom, bevegelse og holdninger), utvikles i seks forskjellige fattige lokalsamfunn (favelas) fordelt på tre byer i nordøst-Brasil. Ungdommene er engasjert i grupper som jobber viktige tema gjennom dans og teater. Andre grupper driver med aktiviteter som fotball og litteraturstudier. Ungdommene er svært engasjert i arbeidet med å bevisstgjøre barn og ungdom om de faktiske farene for å bli offer for menneskehandel.

Den tredje partneren, ISA, er en etablert organisasjon som jobber i Quilomboer (bosetninger der etterkommere av slaver bor). ISA rådgir ”Quilombolas” om rettigheter og medborgerskap; retten til jorda er en viktig kamp for menneskene i Quilomboene. Farene for menneskehandel blir også tatt opp, og skoleringsseminarer blir holdt. ISA jobber også med å skape muligheter for ungdom der de bor, gjennom universitetsstipender til ungdom fra quilomboene, etablering av øko-turisme prosjekt, økologisk banandyrking og håndverksgrupper. ISA gjør også et viktig arbeid i å kartlegge informasjon fra quilomboene om hvordan jorden blir brukt, definering av territoriet, befolkningsantall samt sosiale og kulturelle aspekter ved situasjonen i quilomboene som kan brukes for å ivareta området best mulig og for å drive lobby for rettighetene til landet.

Viva Rio jobber med ungdomsgrupper som har kommet ut på skråplanet. Målet er å få unge mennesker i arbeid. Viva Rio organiserer også Ana Maria grupper hvor gravide tenåringer og tenåringsmødre møtes, har diskusjoner og får undervisning. I Ana og Maria-gruppene bevisstgjøres det også om menneskehandel.

Viva Rio har lansert nettsiden www.qualvaiser.com.br  med temaet menneskehandel. Nettsiden har en del opplegg som tar for seg spesifikt menneskehandel, som filmvisninger, diskusjonsgrupper, foredrag, samt er det planlagt en interaktiv blogg på temaet.

 

Ação Educativa lar ungdom selv sette dagsordenen! Her jobbes det for at ungdom skal anerkjennes som en egen gruppe med særegne behov og at de må betraktes ut i fra sin mangfoldighet, også tatt i betraktning de store sosiale forskjellene i Brasil.

Ungdomsgruppene som har organisert seg gjennom Ação Educativa tar for seg tema som klasseforskjeller, likestilling, etnisitet, hip hop, quilombage, identitet, forbedring av skolesystemet og skoler, film, feminisme, religiøsitet. I 2008 begynte også de å jobbe med rettigheter for immgranter fra Latin-Amerikanske land.

2004Image for Sør-Afrika

Sør-Afrika

...
Under OD 2004 ble det jobbet inn 28,5 millioner kroner. Disse har gått til forebygging og bekjempelse av vold i Sør-Afrika. Prosjektene har gitt ungdom muligheten til å skape et mindre voldelig Sør-Afrika. Dette har blitt gjort gjennom ulike metoder som utdanning, jobbskapende tiltak, lederopplæring, konfliktløsning, teater og ungdom til ungdom arbeid. Prosjektene fokuserte på ungdom i ulike miljøer: Ungdom i og utenfor fengsel og Ungdom i og utenfor skole. Studenter og akademikere i Norges solidaritets- og bistandsorganisasjon (SAIH) er ODs samarbeidspartner for OD 2004. Prosjektet ble avslutta i 2011.
kr 28 500 000
SAIH

OD-2004 har gjennom SAIH støtta arbeidet til seks sørafrikanske organisasjonar som på ulike måtar mobiliserer og motiverer ungdom til å nedkjempa vald og kriminalitet i  nærmiljøa sine.

Etter frigjeringa i 1994 har vald og kriminalitet grepe om seg i aukande grad i Sør-Afrika. Årsakene er nok mange og innfløkte: Apartheid bakgrunnen er ein; men også aukande arbeidsløyse; framveksten av store byar og drabantbyar og aukande tilstrøyming til dei. Det høge talet på ungdomar som er hiv-smitta er truleg også ein medverkande faktor. Ein konsekvens av denne utviklingsprosessen har vore framvekst av valdelege og kriminelle ungdomsgjengar.

For ungdom med få eller ingen aktivitetstilbod synest desse gjengane eit attraktivt alternativ. Partnarorganisasjonane har brukt musikk, drama og dans til å motivera ungdom til å koma ut av den negative utviklinga denne prosessen ofte fører med seg.

Haldnings- og framferdsendringar og redusert kriminalitet

Sidan 2009 var siste året for to av partnarane i programmet, vart slutt-evalueringa av programmet gjort dette året. Til forskjell frå den generelle statusen på vald og kriminalitet i Sør-Afrika (kriminaliteten har halde seg på eit høgt nivå heile tida) har OD-2004 programmet sett i gang prosessar mellom ungdomane i programmet som reduserer kriminaliteten. Evalueringa av programmet framhevar nemleg at prosjekta har leia til haldnings- og framferdsendringar blant involvert ungdom, samstundes har personar og institusjonar som har sitt virke i desse lokalsamfunna opplevd at valden og kriminaliteten i deira lokalsamfunn er redusert.

I KwaMashu, ein bydel i Durban, driv K-CAP eit aktivitetshus. President Jacob Zuma hadde karakterisert bydelen som kriminalitetshovudstaden i Sør-Afrika. "Alle veit" at KwaMashu er full av kriminelle, stoffmisbruk og vald i fullt dagsljos. Det er her KCAP driv aktivitetshus. Her har KCAP identifisert artisttalent, utvikla talenta, gitt dei høve til å få erfaring, nokre har starta dansegrupper, andre er individuelle artistar som har gitt ut eigne album. Ungdom som knapt hadde ete seg mette ein dag har fått opplæring i dans, drama, musikk, og dei har vist seg tiltrua verdig for det er vakse fram: Dansarar, dansegrupper, musikarar og skodespelarar, dvs. ungdom som i dag har eit arbeid dei er glad i

 Ungdomsgruppene i CDOP brukar mykje tid på å øve inn stykke om stoffmisbruk, vald og overgrep, stykka er basert på eigne erfaringar, dei viser stykka for kvarandre, på skulane sine og i lokalsamfunna sine. Berre i 2009 tok CDOP opp totalt 240 nye ungdomar i gruppene sine, medlemer som etter å ha delteke på kurs sjølve lagar stykke om vald og kriminalitet og foreslår løysingar, ideane til løysingar har utspring i deltakinga på kurs om t.d. vald, hiv etc.

I Sør- Afrika har SAIH og OD seks partnere som jobber med forebygging av vold og kriminalitet i tre byer; Pietermarezburg, Johannesburg og Durban:

2003Image for Sri Lanka

Sri Lanka

...
I 2003 ble det jobbet inn 30,2 millioner som har gått til yrkesopplæring og fred og forsoningstiltak rettet mot krigsrammet ungdom på Sri Lanka. Ungdom i OD2003-prosjektene har også fått opplæring i hvordan ta vare på naturressursene i lokalmiljøet sitt. Selv om konflikten på Sri Lanka har påvirket OD- prosjektene kan ODs norske samarbeidspartner, Utviklingsfondet (UF), og deres partnere på Sri Lanka vise til gode resultater. Prosjektene ble avsluttet i 2011 og skal evalueres i 2012.
kr 30 200 000
Utviklingsfondet

De innjobbede midlene ble brukt til:

 • Yrkesopplæring
 • Å få ungdom tilbake på skolen
 • Fredstiltak blant muslimske, tamilske og singalesiske ungdommer

OD-prosjektene på Sri Lanka har siden 2004

 • Tilbudt kurs til 4896 arbeidsledig ungdom slik at de får mulighet til å tjene egne penger for å hjelpe seg selv og familien. 
 • Gitt støtte til 5336 ungdom for å bli reintegrert i skolesystemet
 • Holdt språkkurs for 853 ungdom
 • Gitt 300 ungdommer muligheten til å delta på ungdomsfestival
 • Gjort det mulig å etablere 127 ungdomsklubber med 707 medlemmer

Prosjektet ble avsluttet i 2011 og skal evalueres i 2012

Yrkesopplæring

Etter at borgerkrigen endte i mai 2009, har situasjonen på Sri Lanka endret seg drastisk, sammenlignet med planleggingsperioden i 2003. Ungdom har vært hardt rammet av konflikten. Mange har mistet familie og venner og ser etter arbeid for å kunne forsørge seg og sine. Andre har deltatt i krigføringen som barnesoldater og trenger nå støtte til å reintegreres inn i det srilankiske samfunnet. Myndighetene har startet store infrastrukturprosjekter i øst noe som har gitt økte muligheter for arbeid for de som bor der. Med dette i bakhodet har Operasjon Dagsverk i løpet av 2010 gitt 592 ungdom i alderen 13- 19 år muligheten til yrkesopplæring. OD-prosjektene på Sri Lanka har siden 2004 tilbudt kurs til 4896 arbeidsledig ungdom slik at de får mulighet til å tjene egne penger for å hjelpe seg selv og familien.

Ungdom tilbake på skolen

Mange unge på Sri Lanka har vært nødt til å slutte på skolen fordi konflikt og fattigdom har gjort skolegang vanskelig. OD 2003 gir spesiell opplæring til ungdom som har sluttet på skolen, slik at de kan ta igjen det tapte og skal få mulighet til å begynne på skolen igjen. I 2010 mottok 741 unge slik støtte til å reintegreres i skolesystemet. Siden 2004 har totalt 5336 ungdom fått denne muligheten.

Fredstiltak

Organisasjonene fra OD 2003 jobber med å samle ungdom til å arbeide for fred, blant annet gjennom å skape møteplasser for ungdom med ulik etnisk bakgrunn. Det er tre store etniske grupper på Sri Lanka; singalesere, tamiler og muslimer, og to språk; tamil og singalesisk. I 2010 gikk 853 ungdom på språkkurs, slik at de kunne lære hverandres språk og snakke sammen på tvers av ulik bakgrunn og etnisk tilhørighet.

Alle de OD-støttede organisasjonene har egne ungdomsklubber, hvor medlemmer fra de ulike gruppene får mulighet til sammen å delta i sportsaktiviteter, kulturelle aktiviteter og lære om hvordan de skal ta vare på miljøet. Hvert år samles ungdomsklubbene og arrangerer en ungdomsfestival, og i 2010 møttes over 300 ungdommer fra ulike deler av landet i Trincomalee.

Norske skoleelevers innjobbede midler har bidratt til at det i 2010 eksisterte totalt 127 ungdomsklubber med 707 medlemmer. Prosjektene fra OD 2003 når både muslimer, tamiler og singalesere. Hele prosjektet evalueres i 2012.

OD-prosjektene bygger også kapasitet hos partnerorganisasjonene for å bidra til at partnerne kan fortsette etter at OD-pengene er brukt opp. For å lese mer om ODs prosjekter på Sri Lanka, følg denne linken: www.odwsrilanka.org

2002Image for Sierra Leone

Sierra Leone

...
En bedret skolehverdag i Porto Loko og Moyamba distriktet Norsk skoleungdom ble sterkt grepet av situasjonen til skoleungdom i et krigsherjet Sierra Leone, og PLAN Norges Education Renewal prosjektforslag vant frem med et stort flertall på Elevtinget da det ble stemt over kandidatene til OD 2002.
kr 29 900 000
Plan Norge

2002 hadde ungdom i Sierra Leone nettopp begynt å kjenne på hvordan det var å leve uten krig etter ti års borgerkrig med ufattelige lidelser og ødeleggelser. 45 prosent av befolkningen var under 15 år. Disse hadde opplevd mellom 1-3 års avbrudd i skolegangen. Om lag halvparten av alle skolene i landet var ødelagt. Tusenvis av barn og unge i Sierra Leone led av store traumer etter den blodige borgerkrigen.

Situasjonen i Sierra Leone har stabilisert seg. Myndighetene har blant annet utviklet en strategi for fred og forsoning og i juli i 2007 ble det avholdt fredelige valg i landet. OD2002-midlene i Sierra Leone ble brukt til:

-Skolebygging og utbedring av skolebygg 

- Utbedring av latriner og brønner på skolene

-Lærebøker

- Skole-i-boks (nødvendige skolesaker)

-Kurs for lærere

-Tilpasset undervisning i grunnskolen med traumebehandling, fredsbygging, konfliktløsning og helse/hygiene opplæring som integrerte elementer.

Prosjektene ble gjennomført i tett samarbeid med lokalsamfunnet og utdanningsdepartementet i Sierra Leone (MEST). PLAN Sierra Leone samarbeider også med mange lokale organisasjoner, men hovedsamarbeidspartnerne i de OD-støttede prosjektene var organisasjonene Pikin-to-Pikin og FAWE. Samarbeidet med FAWE (den pan-afrikanske organisasjonen ”Forum for African Women Educationalist”) omhandlet hjelp til traumatiserte barn, integrering av fredsundervisning i lærerkurs og utdanning for jenter. Pikin to Pikin betyr barn-til-barn og er en frivillig NGO. Gjennom denne partneren skolerer barn andre barn innen helse og hygiene.       

2007 var det siste året av Plan og ODs samarbeid om prosjekter i Sierra Leone. Plan Norge rapporterer i sin sluttrapport til OD at de følgende resultater er oppnådd:

- 80 skoler ble bygd og utbedret (det opprinnelige målet var 60)

- Skolesaker ble gitt til elever i 60 skoler, i tillegg ble 11 bibliotek skaffet til ungdomsskoler

-  67 skoler i Moyamba distriktet og 35 i Porto Loko/Rural Western distriktet fikk vann- og sanitær anlegg

-  Mer enn 3000 elver og 120 lærere mottok helse- og hygiene opplæring

-  Traumebehandling, fredsbygging/konfliktløsning og rådgivningstjenester i skolene ble utført i over hundre skoler i Moyamba disktriktet

-  658 lærer fikk lærerkurs: mange flere kvalifiserte lærere underviser nå (prosentandelen av ukvalifiserte lærere har gått ned med 16%)

-  Økning i antall elever som går på skole og økning i antall elever som består den offentlige eksamenen.

-  Jentene i disse distriktene har hvert år bedret skoleresultatene sine

Plan Norge rapporterer at deres mål som var å nå 12 000 skoleelever med OD- midlene er oversteget med omtrent 7600. Det vil si at de anslår at 19 600 skoleelever har fått utbytte av OD2002. Litt mer informasjon om noen av komponentene i prosjektene:

Kurs for lærere

Ettersom det er mangel på kvalifiserte lærere i Sierra Leone har det vært viktig å videreutdanne lærere i OD2002-prosjetet. Med kvalifiserte lærere menes personer med læreskole eller lignende. Ukvalifiserte lærere har deltatt i fjernundervisning for å bli godkjent som lærere av landets myndigheter. Lærerne fikk dessuten opplæring i traumebehandling, fredsundervisning og opplæring innen helse og hygiene. Selv om disse i utgangspunktet har fått støtte økonomisk gjennom OD-prosjektet, er siktemålet at de etter hvert skal lønnes av staten.

Elevene

Støtten går til grunnskoler, men ettersom flere unge (mellom 12 og16 år) har mistet deler av sin skolegang eller aldri tidligere hatt et skoletilbud, er alderssammensetningen på skolene bredere enn vanlig. Prosjektet har også bidratt med lærebøker til ungdomskoletrinnet i Moyamba og Freetown.

Undervisningsformat

Undervisningsopplegget er spesielt tilpasset Sierra Leones spesifikke situasjonen med traumebehandling, fredsskaping, konfliktløsning og helse/hygiene som integrerte elementer. Læreplanen er utviklet i et samarbeid mellom lokalsamfunnene, skolemyndighetene, utdanningseksperter fra UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) og Plan Sierra Leone.

Traumebehandling

Behovet for traumebehandling blant barn i Sierra Leone er stort. En undersøkelse (fra 2002) fra en av flyktningleirene viste at 80 prosent har mistet en eller flere slektninger i krigen, 75 prosent har sett noen bli drept eller skadet, og 68 prosent har sett noen bli torturert eller brent til døde. Traumenivået for landet samlet er trolig lavere. Behandlingen av psykososiale traumer er følgelig blitt en integrert del av den vanlige undervisningen, og det legges stor vekt på lek og artistiske uttrykk. Elevene får hjelp til å sette ord på og uttrykke det de har opplevd gjennom musikk, dans, tegning og lek. Elever med store traumer får individuell hjelp.

Lokal deltakelse

Før Plan Sierra Leone valgte ut hvor det skal bygges skoler, ble det foretatt en nøye kartlegging av behov og evt. eksisterende skoletilbud. Lokalsamfunn deltar i utformingen og gjennomføringen av de enkelte prosjektene. Det ble opprettet lokale skoleutvalg som fikk ansvar for å følge etablering, drift og vedlikehold. Dette gjøres for å sikre innflytelse og eierskap. Skoleutvalgene har også et ansvar for å sikre at flest mulig barn går på skole. Plans medarbeidere er flyttet ut i lokalsamfunnene for å følge fremdriften nøye. Myndighetene har fulgt Plans eksempel og plassert undervisningsinspektører i distriktene.

2001Image for Indonesia, Malaysia og Papua Ny Guinea

Indonesia, Malaysia og Papua Ny Guinea

...
OD2001 jobbet inn 26,6 millioner kroner som gikk til Regnskogfondet og deres partnere i Indonesia, Malaysia og Papua Ny Guinea. Prosjektene ble avsluttet i 2009.
kr 26 600 000
Regnskogfondet

Mål for OD 2001

Med OD2001prosjektene samarbeidet OD med regnskogens egne beboere om å redde Asias regnskoger gjennom å:

- sikre levegrunnlaget og naturressursene ved hjelp av opplæring i landrettigheter, rettsvesenets muligheter og internasjonale menneskerettigheter

- jobbe for å få urbefolkningens tradisjon og kultur inn i det offentlige pensumet

Noe utvalgte resultater

MALAYSIA

- I Malaysia har organisasjonen BRIMAS oppnådd gode resultater gjennom perioden de har fått OD-midler. Prosjektet har bidratt til økt kunnskap og ferdigheter hos urfolk i provinsen Sarawak nord på øya Borneo. Metoden har vært rettighetsopplæring av urfolksgrupper som er i en svært vanskelig situasjon som følge av voldsom avskoging og myndigheter som setter selskapers, og egen, profitt foran befolkningens ve og vel.

INDONESIA

- I Indonesia har aktivitetene vært knyttet til opplæring, organisering, mediearbeid, overføring og styrking av lokal kunnskap og respekt for gamle hevdvunne måter å løse lokale problemer på.

- Yayasan Citra Mandiri (YCM) i Indonesia jobber for å styrke urfolks identitet og posisjon på Mentawai-øyene utenfor Sumatra. Prosjektet har blant annet opprettet biblioteker, laget skolebøker med fokus på lokal kultur, stått for jevnlig utgivelse av en avis med lokal informasjon, opprettet en radiostasjon og bidratt til etableringen av to jungelskoler. I tillegg er det er jobbet med å skolebøkene disse inn som pensum på delstatsnivå. Prosjektet har også vært pådriver for oppretting av lokale urfolksorganisasjoner for å styrke mulighetene for organisert motstand mot omfattende hogstkonsesjoner.

- Organisasjonen Warsis arbeid for folkegruppen Kubu (også kalt orang rimba) som holder til i nasjonalparken Bukit Duabelas i Indonesia. Rimbaene lever et nomadisk liv i et skogområde som stadig er truet både av småbønder i randsonene rundt parken og av tømmerindustrien. OD-midlene har bidratt med omreisende helsepersonell som sørger helsestell for folkegruppen. Et resultat av prosjektet er myndighetenes lovnad om gratis helsestell til orang rimbaene.

OD har også støttet oppbyggingen av et skolesystem som skal gi ungdom i skogen et skoletilbud for å ruste dem til møtene de har med storsamfunnet. Prosjektet har lyktes i å gjøre 350 orang rimbaer i stand til å lese. Skolene følger folkegruppen når den flytter rundt. Warsi driver også et omfattende politisk arbeid og jobber også med sosiale forhold rundt parken for å skape aksept for Kubu-folket.

- Walhi (Friends of the Earth) i Indonesia drev, (frem til 2006) et prosjekt i over store deler av Indonesia. I samarbeid med lokalbefolkningen ble landsbyenes tradisjonelle eiendommer kartlagt for å styrke lokalbefolkningen i møte med myndigheter og industri som forsøker å ta over tradisjonelt eide områder. Prosjektet fikk et omfattende tilbakeslag ved jordskjelvet og tsunamien som rammet Indonesia i 2004. Landsbyen prosjektet jobbet med i Aceh-provisen ble fullstendig utslettet, distriktskontoret til Walhi ble ødelagt og medarbeidere, deriblant kontorets leder og hans familie, omkom i katastrofen. Operasjon Dagsverk tillot noe omdisponering av midler for å bidra til det umiddelbare redningsarbeidet etter tsunamien.

PAPUA NY GUINEA

- I Papua Ny-Guinea (PNG) har et omfattende rettighetsopplæringsprogram har blitt gjennomført i de aller fleste av landets skogprovinser. OD-partnere har jobbet for at lokalbefolkningen som bor i et område som er sterkt truet av hogst skal få mulighet til selv å bestemme om de vil selge jorden til hogstselskaper eller ikke. Alle viktige spørsmål avgjøres gjennom en enighetsprosess der alle får mulighet til å delta. Spørsmålene diskuteres både i kjernefamilien, i klanen og mellom de ulike folkegruppene. Det tar lang tid, men når beslutningene endelig tas står alle bak. Opprinnelig har de ulike gruppene vært i konstant konflikt med hverandre, men presset fra tømmerselskapene har fått dem til å innse at de har større fiender enn naboen.

- Gjennom alfabetiserings- og opplæringsprogrammet Rainforest Literacy har organisasjonen Partners with Melanesians bidratt til økt kunnskapsnivå for bevaring av områder og levesett for 15 000 mennesker på Managalas-platået i Oro-provinsen på Papua Ny Guinea. Programmet har bestått av radioprogrammer med informasjon samt trykt informasjonsmateriell brukt for opplæring. Målsetningen er å bidra til bærekraftig og økologisk fundert utvikling i området.

- Walhi (Friends of the Earth) i Indonesia drev, (frem til 2006) et prosjekt i over store deler av Indonesia. I samarbeid med lokalbefolkningen ble landsbyenes tradisjonelle eiendommer kartlagt for å styrke lokalbefolkningen i møte med myndigheter og industri som forsøker å ta over tradisjonelt eide områder. Prosjektet fikk et omfattende tilbakeslag ved jordskjelvet og tsunamien som rammet Indonesia i 2004. Landsbyen prosjektet jobbet med i Aceh-provisen ble fullstendig utslettet, distriktskontoret til Walhi ble ødelagt og medarbeidere, deriblant kontorets leder og hans familie, omkom i katastrofen. Operasjon Dagsverk tillot noe omdisponering av midler for å bidra til det umiddelbare redningsarbeidet etter tsunamien.

- I 2002 gikk CELCOR til retten for å få stoppet ulovlig hogst i et uberørt skogsområde i Papua Ny Guinea. I 2011 ble tømmerselskapet dømt til å betale 540 millioner i erstatning.  - Dette er første gang en domstol i Papua Ny-Guinea har gjort en rettskjennelse der et tømmerselskap må betale erstatning for ulovlig hogst, sier Lars Løvold, leder for Regnskogfondet. Les mer om saken her.

2000Image for Sør-Afrika, Zimbabwe, Bolivia og Nicaragua

Sør-Afrika, Zimbabwe, Bolivia og Nicaragua

...
OD 2001 gikk til prosjekter i Afrika og Latin-Amerika. Disse prosjektene arbeidet med forebygging av HIV blant ungdom og med HIV-positives rettigheter. Prosjektene som ble støttet var med på å styrke ungdoms deltakelse i HIV/aids-arbeidet, og til å møte den enorme utfordringen som HIV-epidemien innebærer for mange fattige land.
kr 26 700 000
I Norge: SAIH. I mottagerlandene: CEADL, Clinica Bilwi, TARSC, DramAidE, Arepp, Ikwhesi, Masifunde, Mediaworks, University of Pretoria

Hvorfor ungdom
I 2001 ble 2.8 millioner ungdom under 25 år smittet av hiv! Ungdom er spesielt utsatt for å bli smittet av hiv. Grunnen til det er at ungdom ofte er mer seksuelt aktive enn andre grupper i samfunnet. Men ungdom er også de som kan snu epidemien. Undersøkelser viser at ungdom tar ansvar og endrer adferd og holdninger når de blir gitt informasjon, og når de selv får delta aktivt i arbeidet. Halvparten av verdens befolkning er under 25 år. Får denne generasjonen nødvendig informasjon og kunnskap, kan de snu den negative trenden og stoppe spredningen av hiv.

Utviklingskrise
AIDS er nå den viktigste dødsårsaken i Afrika sør for Sahara. I fjor døde to millioner afrikanere som følge av AIDS. Det er den arbeidsføre del av befolkningen som rammes hardest av epidemien. Dette er i ferd med å undergrave flere tiår med sosial utvikling, og det er fare for omfattende økonomisk sammenbrudd på store deler av det afrikanske kontinent. Ifølge tall fra UNAIDS lever 70 prosent av alle hivpositive i verden i Afrika sør for Sahara.

Sør-Afrika øker mest
Ingen afrikanske land har en så kraftig vekst i antall nye smittetilfeller som Sør-Afrika. Hver dag smittes 1600 sørafrikanere av hiv. Tross god økonomi og infrastruktur har landet ikke klart å sette i gang tilstrekkelige forebyggende tiltak. En regner med at over 20% i aldersgruppen 15 til 19 år er smittet. Det er tydelig at hiv-epidemien i Sør-Afrika særlig rammer kvinner, ungdom og barn. Enkelte anslag viser at gjennomsnittlig levealder i Sør-Afrika vil bli redusert fra 63 år i dag til 40 år i år 2010.

Utdanning mot aids
På OD-dagen jobber ungdom over hele Norge en dag til inntekt for prosjekter i Afrika og Latin-Amerika. Disse prosjektene arbeider med forebygging av hiv blant ungdom og med hivpositives rettigheter. SAIH har i mange år støttet denne type arbeid. Med OD-2000 får dette arbeidet en betydelig oppsving.

Prosjektene som støttes vil være med på å styrke ungdoms deltakelse i hiv/aids arbeidet og til å møte den enorme utfordringen som hiv-epidemien innebærer for mange fattige land. Det beste forebyggende arbeidet gjøres når ungdom selv sprer informasjon blant jevnaldrende. Prosjektene legger vekt på utdanning, opplæring og bevisstgjøring til ungdom om hiv/aids, rettigheter og seksualitet. Dette innebærer både forebyggende arbeid for å hindre videre spredning, og arbeid for å styrke rettighetene til den økende gruppen mennesker som lever med hiv/aids. Dette har vist seg å være to sider av samme sak.

1999Image for Hele verden

Hele verden

...
OD 1999 støtta jenter sin rett til utdanning, eit liv utan vald og til å bestemme over sin eigen seksualitet. OD-pengane vara i sju år og gjekk til alt frå grunnskuleutdanning og yrkesutdanning til informasjonskampanjar. OD støtta jenter som lever med hiv/aids, og jenter som har opplevd vald og seksuelle overgrep. Prosjekta fann stad i Nicaragua, Brasil, Guatemala, Sør-Afrika, Uganda, Sierra Leone, Thailand, India (tibetanske flyktningar) og Gaza. OD støtta dessutan ein organisasjon som arbeider mot omskjæring av jenter i Afrika.
kr 26 400 000
Norge: FOKUS. I mottagerlandene: ITZA, Conavigua, NACWOLA, Masimanyane, WEP, White Ribbon, We Train, TNP, IAC.

Jente-OD ein gang til

ved Unni Berge, leiar Operasjon Dagsverk 1999

Meiner Operasjon Dagsverk at jenter er meir verdt enn gutar?

Eg var stolt den vårdagen i 1999 då det vart klart at skulane ønskte at Operasjon Dagsverk same haust skulle støtte rettane til jenter i verda. I Norge pågjekk diskusjonar om likestillinga var gått for langt. Det var vel nok likestilling no. Kvifor skulle OD favorisere jenter?

Norske skuleelevar visste svaret. Dei som argumenterte ivrigast for å støtte jenter, var nesten gutane. Jenter har rett til utdanning, eit liv utan vald og til å bestemme over sin eigen seksualitet, meinte gutane. Dei visste at fleirtalet dei som ikkje kan lese og skrive i verda, er jenter. Og at når familien er fattig, er det oftast jentene som må slutte på skulen først.

OD 99 støtta også afrikansk ungdom sin kamp mot kjønnslemlesting (omskjæring) av kvinner. Fyrst fleire år seinare skjøna det norske samfunnet at dette var eit problem som ein måtte få bukt med også her heime.

Fleire av jentene som fekk støtte frå OD var på besøk i Noreg under Internasjonal Veke hausten 99. Dei var ulike på mange måtar. Hiv-positive Emily frå Uganda og den blide jenta Sandra frå fattigstrøk i Nicaragua hadde likevel ikkje problem med å skjøne kva dei hadde felles. Å vere fattig jente er enno vanskelegare enn å berre vere fattig. Då stiller ein bakerst i køen og nederst på rangstigen.

Fleire år seinare møtte eg Sandra på besøk til OD-prosjeket i Nicaragua. Ho kunne fortelje at ho hadde sett Emily frå Uganda på eit TV-program om HIV og Aids! Då var det trist å fortelje Sandra at Embily dessverre hadde tapt kampen mot sjudommen.

Dagsverka frå 1999 vara heilt til 2007, då siste utbetaling gjekk til å sikre tibetanske nonner i eksil eit like godt utdanningstilbod som det munkane får. Utdanning gjev sjølvtillit. Med utdanning kjenner nonnene at dei kan delta i kampen for eit fritt Tibet med same kraft som mennene i samfunnet.

Mange av prosjekta lever vidare, også etter OD-støtta. Sjølv om Emily er død, kjempar organisasjonen hennar framleis for rettane til HIV-positive i Uganda.  Det er litt enklare å vere jente dersom ein deltek i eit fellesskap der ein lærer korleis ein kan kjempe for ein betre kvardag.

OD får inn mykje pengar kvart år og skal brukast forsvarleg. Dagsverka frå 1999 har nådd fram og betydd mykje for svært mange jenter.

Så kvifor favoriserar OD jenter? Svaret er fordi samfunnet diskriminerer dei. Jenter er ikkje meir verdt enn gutar, men dei er sanneleg verdt like mykje. Jenter i verda fortente støtta til norske skuleelevar i 1999, og dei fortener dessverre støtte igjen.

Takk til alle gutar og jenter som skjøner dette.

1998Image for Tanzania, Zanzibar, Malawi og Uganda

Tanzania, Zanzibar, Malawi og Uganda

...
NY HVERDAG FOR 2400 UNGDOMMER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER. Over 2000 ungdommer med funksjonsnedsettelser i Malawi, Tanzania, Zanzibar og Uganda har fått en ny hverdag takket være pengene som ble jobbet inn av norske skoleelever i OD ’98.
kr 25 300 000
Atlas-alliansen

Ungdommene har fått kunnskap om sine rettigheter og de har fått ferdigheter - og ikke minst mot, til å kreve dem.  De har nå blitt inkludert i allmenn skole eller de har fått yrkesrettet utdanning eller annen opplæring. 

Norske elevers arbeidsinnsats har skapt muligheter for et selvstendig liv og arbeid. Pengene fra OD gikk til fem prosjekter i Malawi, Uganda, Tanzania og Zanzibar. 

I følge FN organisasjonen UNESCO får under ti prosent av  funksjonshemmede barn og ungdom tilgang på skole. Denne situasjonen er uholdbar, derfor finnes det en internasjonal kampanje kalt Utdanning for Alle (Education for All) som ledes av UNESCO. Atlas-alliansen har særlig fokusert på to mål fra den internasjonale kampanjen: Gratis og obligatorisk grunnutdanning for alle; Fremme læring og ferdigheter for unge og voksne.

Mange funksjonshemmede barn og ungdommer blir holdt hjemme av sine foreldre enten fordi man skjemmes over dem, man tror at de ikke kan lære eller bidra med noe, eller fordi man er ekstra redd for dem og blir overbeskyttende. Samfunnene i de fire landene er også preget av diskriminering mot funksjonshemmede. Det å gi funksjonshemmet ungdom rett til skolegang eller andre opplæringstilbud, til å bli hørt og til å delta i organisasjonsliv og i samfunnet på lik linje med andre krever bevisstgjøring. Det er i stor grad samfunnets holdninger som hindrer ungdommer med funksjonsnedsettelser i å gå på skole og bli respektert i samfunnet. Atlas-alliansen's prosjekter har derfor fokusert på bevisstgjøring gjennom kunnskap og informasjon som viser at funksjonshemmet ungdom kan og vil, hvis de bare får muligheten. Det har vært viktig at hele samfunnet endrer holdninger, derfor har Atlas-alliansen gjennom sine partnere påvirket alt fra myndigheter og foreldre til ungdommene selv.

Hvis du har vokst opp uten å vite om dine rettigheter og uten at noen har hatt tro på deg, trenger selv personen det gjelder å bygge opp selvtillit og bli gjort bevisst hva hun faktisk kan.

Atlas-alliansen har i prosjektene jobbet med å spre tanken om, og vise måter å gjennomføre inkluderende undervisning på. Inkluderende undervisning innebærer å legge til rette for at alle elever, uansett funksjonsnedsettelse, kjønn, etnisk bakgrunn og religion, får undervisning og utdanning som er tilrettelagt deres behov. Dette skal skje i vanlige klasser, på vanlige skoler, og ikke på spesielle institusjoner.  Flere av prosjektene har klart å endre utdanningsmyndighetenes planer og strategier for utdanning, slik at disse nå inkluderer hensynet til funksjonshemmede innen det offentlige skolesystemet. Pilotskolene som har klart å inkludere elever med funksjonsnedsettelser er bevis på at inkluderende utdanning og opplæring fungerer godt og styrker funksjonshemmedes muligheter.

  Noen resultater fra prosjektene:

 • 2400 ungdommer med funksjonsnedsettelser i Malawi, Zanzibar, Tanzania og Uganda har fått en ny og bedre hverdag takket være pengene som ble jobbet inn av norske skoleelever i OD ’98. At norske ungdommer har arbeidet for pengene gjør at lokale partnere og deltagere har en helt spesiell holdning til midlene. Det er en stolthet og et ansvar for forvaltningen av pengene som er helt unik. 
 • OD-pengene har bidratt til å forandre undervisningspolitikken i Malawi og på Zanzibar. Inntaksreglementet for yrkesskoler i Malawi er forandret, slik at et visst antall plasser hvert år er forbeholdt ungdom med funksjonsnedsettelser. Eksamensreglementet er også endret i Malawi slik at ungdom med funksjonsnedsettelser får tilpasset eksamen. På Zanzibar skal all utdanning tilrettelegges for ungdom med funksjonsnedsettelser. 
 • Mer enn 400 lærere i prosjektlandene har fått undervisning i hvordan de kan inkludere elever med funksjonsnedsettelser slik at de får størst mulig utbytte av  å gå på skolen – lærerne er blitt så populære at de brukes til å kurse andre lærere. 
 • Å ha en funksjonsnedsettelse fører ofte til sosial utestenging og mobbing, men gjennom Atlas-alliansens prosjekter viser ungdom med funksjonsnedsettelser at de kan, vil og klarer å fullføre utdanningen. De bryter ned fordommer, de vet hvilke rettigheter de har, og de krever dem! 
 • I Malawi og Uganda har ungdommer fått starthjelp til å starte egne små bedrifter som gir dem inntekter og respekt i lokalsamfunnet. 
 • Jenter og gutter har hatt like sjanser til å delta i prosjektene, men ofte er jenter med funksjonsnedsettelser mer utsatt for vold og seksuelle overgrep, så mange foreldre har vært skeptiske til å la dem få være med. Likevel har ca 40 % av ungdommene i prosjektene vært jenter. 

Atlas-alliansen og OD startet sitt samarbeid i 2002.  I utgangspunktet skulle alle midlene fra kampanjen i 1998 gå til prosjekter i regi av Frelsesarmeen, men OD valgte i september 2001 å avslutte det daværende samarbeidet med Fresesarmeen om prosjektene i Kenya og Uganda på grunn av manglende resultater. Atlas-alliansen kom inn som ny norsk samarbeidspartner i 2002 og har oppnådd veldig gode resultater i løpet av prosjektperioden. Atlas-alliansens prosjekter var i samme geografiske område og for den samme målgruppen. Kr. 25,3 millioner ble jobbet inn i oktober 1998.

1997Image for Brasil

Brasil

...
OD1997: "Utdanning gjort på den rette måten, kan ha avgjørende betydning for at et folk skal kunne forsvare sitt samfunn og sin kultur, og dermed overleve som folk" (fra Regnskogsfondets OD-søknad). OD 1997 gikk til å støtte flerkulturelle og to-språklige utdanningsprosjekter for indianere i Rio Negro og for Yamomami indianerne.
kr 22 700 000
Norge: Regnskogsfondet. I Brasil: CCPY, ISA, FORIN og CTI.

Støtte til indianerne i Rio Negro

Prosjektets overordna mål: Å utvikle et offentlig anerkjent utdanningssystem som ivaretar indianernes språk, kultur og levesett.

I øvre Rio Negro regionen i nordvestlige Brasil, mot grensen til Venezuela og Colombia, kjemper et trettitalls indianske folkegrupper for å gjenvinne kontrollen over sine liv, sin kultur og sine landområder.

I over hundre år har misjonærer og byråkrater forsøkt å tvinge indianerne i Rio Negro området til å bli såkalt siviliserte brasilianere. De har blitt påtvunget et utdanningssystem, et levesett og et språk utviklet av og for storsamfunnet. I prosessen har indianerne nærmest mistet sitt språk, kultur og tusenår gammel kunnskap om å leve i, av og med regnskogen. Ved hjelp av et nytt utdanningssystem tilpasset indianernes eget språk, kultur og levesett, er de nå i ferd med å snu denne utviklingen.

Mistet kunnskapen om skogen

Indianerne i øvre Rio Negro regionen i Brasil ble i store deler av forrige århundre tvunget av brasilianske misjonærer, med myndighetenes velsignelse, til å gi opp egen kultur, bli kristne og gå i skoler for å lære det storsamfunnet mente var viktig. Dette medførte at språk, kultur og tusenår gammel kunnskap om å forvalte regnskogen ble kraftig svekket. Mange landsbyer ble fraflyttet fordi familiene flyttet til misjonærstasjonene eller byene.

Økt selvstyre

På begynnelsen av 90-tallet, dannet en del av indianergruppene (som utgjorde over 30.000 indianere) den regionale paraplyorganisasjonen FOIRN. De maktet å oppnå anerkjennelse av indianske landrettigheter for tradisjonelle territorier på godt over 100.000km2. Dette åpnet muligheten for økt selvstyre og å gjenvinne den indianske kulturen. Sentralt i indianernes kamp var å utvikle et utdanningssystem som sikret at de nye generasjonene fikk kunnskap om tradisjonelt språk, kultur og forvaltning av regnskogens ressurser. Med støtte fra organisasjonen ISA, Regnskogsfondet og Operasjon Dagsverk har de indianske grupper igangsatt utviklingen av et indiansk utdanningssystem.

Indianske skoler

Mange av de indianske språkene i regionen fantes kun i muntlig form, så utviklingen av nye skriftspråk og lærerbøker var nødvendig. Nå er flere skoler startet opp, der undervisningen blir ledet av indianske lærere på lokale språk, med et tilpasset pensum og egen skolekalender. Lokale skoleråd leder dette arbeidet. I disse områdene har de fleste landsbyboerne flyttet tilbake og de indianske skolebarna har allerede etter et par år blitt godt kjent med og stolt av eget språk, kultur og tradisjonelle vis å forvalte skogens ressurser på.

Ny lov

I 2006 kom en lov i Brasil som regulerer bruken av statseid skog, som utgjør halvparten av brasiliansk Amazonas. Videre har en rekke nye urfolksterritorier og verneområder blitt etablert, miljømyndighetene slår ned på ulovlig tømmerhogst, ulovlig jordnruk og landtyveri, og overvåkingen av skogforvaltningen er blitt betydelig styrket.

Ett av de nye godkjente urfolksterritoriene i 2006, Balaio, ligger i Rio Negro-regioenen. Her har Regnskogfondet i mange år støttet indiansk utdanning, naturressursforvaltning og styrking av indianske organisasjoner.

I 2006 kom tre viktige gjennombrudd:

I kommunen Sao Gabriel da Cachoeira, ble tre indianske språk vedtatt som offisielle språk på linje med portugisisk. Det betyr at alle offentlige tjenester må tilby service på alle fire språk, og at kommunen skal legge til rette for indianske språk i skoler og media.

Det andre gjennombruddet er et enda tydeligere resultat av Regnskogfondets prosjekt. Utdanningsmyndighetene har nå bestemt at prosjektets skolemodell og pedagogiske prinsipper skal være malen for alle de 200 grunnskolene i kommunen! Dette arbeidet er støttet av OD.

Støtte til Yanomami-indinanere 

Yanomami-indianerne har i årtusener levd i de kuperte regnskogsområdene i det nordlige Brasil og det sørlige Venezuela. I dag lever det vel 20.000 yanomamier fordelt på omtrent 350 landsbyer som er spredd utover et område dobbelt så stort som Portugal. Området er utilgjengelig, og fram til 1970-tallet levde de fleste yanomamiene uten kontakt med storsamfunnet. 

Prosjektets hovedmål: At yanomamiene utvikler et nettverk av skoler med kvalifiserte yanomami-lærere, der både skolene og lærerne har offentlig godkjenning og finansiering.

Prosjektet hovedsatsninger:

- Utdanne egne yanomamilærere

- Drive skoler i yanomamienes landsbyer

- Støtte til organisering av yanomamilærerne

- Utvikle et pensum som bevarer yanomamispråket

Målet med dette prosjektet er å gi yanomamiene muligheter til å leve uavhengig i deres tradisjonelle territorier gjennom å etablere et kulturelt og sosialt tilpasset utdanningstilbud. Yanomamienes skoler skal tilby indianerne nødvendig kunnskap om det moderne samfunnet, samtidig som de ivaretar deres tradisjonelle kultur. Dette prosjektet var hovedfokus i Operasjon Dagsverks kampanje 1997 - "Egen utdanning - egen framtid."

Noen resultater

Programmet har resultert i at 34 landsbyskoler med 35 yanomamilærere fungerer. Det organiseres årlige lærerkurs sammen med to andre organisasjoner. Totalt får 75 unge yanomamier lærerutdanning. De utgir sin egen avis, med et opplag på 800 som distribueres til rundt 60 yanomamiskoler.

Bakgrunn

På brasiliansk side ble denne situasjonen forandret midt på 1970-tallet da myndighetene satte i gang byggingen av en riksvei gjennom dette området av Amazonas. Veien åpnet opp regnskogen og førte til en enorm tilstrømming av gullgravere og nybyggere. Inntrengerne førte med seg sykdommer og gullgravingen forurenset drikkevannet med kvikksølv. Kontakten var katastrofal for de yanomamisamfunnene som ble berørt. På få år mistet tusenvis av yanomami-indianere livet gjennom sykdom og konflikt.  

Yanomamikomitéen (CCPY) ble opprettet og engasjerte seg i arbeidet med å sikre indianerne landrettigheter og helsetjenester. I 1995 ble CCPY forespurt av yanomamiene i Demini om å starte et utdanningsprosjekt for de 101 beboerne i denne landsbyen. I dag har arbeidet utviklet seg til et program som omfatter en befolkning på 1480 yanomamier med 331 elever og 35 lærere på 34 skoler i to stater (Roraima og Amazonas).

Viktig gjennombrudd i 2007

I 2007 kom et avgjørende gjennombrudd for utdanningsprosjektet for Yanomami-indianere. Etter ti års innsats ble endelig Yanomami-skolene anerkjent av myndighetene i delstaten Roraima. Det gir skolene en rekke nye formelle rettigheter, bl.a. rett til større ressurser til drift fra myndighetene. Regnskogfondets partnere CCPY og Yanomami-organisasjonen Hutukara feiret dette som en stor seier, og det er et vesentlig skritt mot målene om at skolene skal drives uten behov for støtte utenfra.

1996Image for Afghanistan

Afghanistan

...
OD1996 støttet utdanning i et krigsherjet Afghanistan samt støtte til skoler for afghanske flyktninger i Pakistan. Midlene gikk til undervisningsmateriell, lærerlønninger, kursing av lærere, undervisning i hvordan unngå landminer, yrkes-, lese- og skriveopplæring. I tillegg gikk OD-midlene til to jenteskoler (på barne, ungdomsskole og videregående nivå) i en flyktningleir for afghanske flyktninger i Pakistan.
kr 22 300 000
Norge: Afghanistankomiteen, Afghanistan: HAFO, Save the Children – US

OD’96 har gitt støtte til utdanning for barn og ungdom i et krigsherjet og meget fattig land. Først invaderte Sovjetunionen i 1979 for å støtte kommunistene som akkurat hadde tatt makta. Den blodige krigen varte i 10 år. I 1989 var invasjonen over, men nå var det motstandsfronten som ikke klarte å bli enige. Dermed brøt det ut borgerkrig. Fra høsten 1996 til 2001 hadde den fundamentalistiske bevegelsen Taliban makta. OD så det som viktigere enn noen gang å gi afghanerne støtte i den vanskelige situasjonen menneskene var i etter 1996. Selv om OD ikke var enige med de som hadde makta i landet, ville OD vise solidaritet med det afghanske folket. OD har derfor støttet konkrete prosjekter som når barn og unge, slik at de får en utdanning. Midlene er nå brukt opp.

41 skoler i Ghazni og Badakshan har fått støtte til lærerlønninger og undervisningsmateriell og kurs for lærerne. På disse skolene var ca 1.500 av elevene jenter (av totalt ca 10.000 elever). Det har også blitt bygget en rekke skoler i både Badakshan og Ghazni.
Afghanistan er et land fullt av ueksploderte miner. I Kabul har OD støttet tiltak hvor barn og unge har lært seg å unngå minene. Prosjektet skulle opprinnelig foregå i skolen. Etter at Taliban stengte de fleste skoler, har disse kursene i stedet blitt avholdt i private hjem, sykehus og moskeer. De unge som var tilstede, arrangerte deretter møter i sine hjem, der de inviterte andre unge. Slik spredde utdanninga seg, selv om skolene var stengte.
 
Gutter som aldri har sett noe annet enn krig har fått lært seg et yrke på senteret OD har støttet i Ghazni i Afghanistan. De har lært blant annet traktormekanikk, snekring og sveising, og samtidig fått lære å lese og skrive. Utdanningen varer i to år. Det har vært lett for guttene å få jobb etterpå, da det er stor mangel på faglært arbeidskraft i Ghazni.
 OD har støttet 2 jenteskoler på barne- ungdomsskole og videregående nivå i en flyktningleir for afghanske flyktninger i Pakistan. Til sammen går det 1400 jenter på disse skolene. OD-støtten har gått til drift av skolene, og spesielt til kompetanseheving av lærerne og administrativ ledelse.

1995Image for Brasil

Brasil

...
Organisasjonene “Se essa rua fosse minha” (hvis denne gaten var min) og PROAME har med midler fra OD jobbet med gatebarnproblematikken i henholdsvis Rio de Janeiro og Sao Leopoldo sør i Brasil.
kr 25 200 000
I Norge: Kirkens Nødhjelp, i Brasil: Se Esse Rua Fosse Minha, IDAC, PROESO, PROAME, ACAO EDUCATIVA og KOINONIA

Brasil er et av de landene i verden med størst sosiale forskjeller. Til tross for at Brasil ikke er et fattig land, lever størstedelen av befolkningen i dyp fattigdom. Av landets over 150 millioner innbyggere er det bare 40 millioner som har en akseptabel levestandard. Rundt halvparten av befolkningen er under 20 år. Derfor er tiltak rettet mot barn og unge helt avgjørende for at det skal skje en virkelig fordeling av godene.

Brasil er et av de landene i verden med størst sosiale forskjeller. Til tross for at Brasil ikke er et fattig land, lever størstedelen av befolkningen i dyp fattigdom. Av landets over 150 millioner innbyggere er det bare 40 millioner som har en akseptabel levestandard. Rundt halvparten av befolkningen er under 20 år. Derfor er tiltak rettet mot barn og unge helt avgjørende for at det skal skje en virkelig fordeling av godene.

Organisasjonene “Se essa rua fosse minha” (hvis denne gaten var min) og PROAME har med midler fra OD jobbet med gatebarnproblematikken i henholdsvis Rio de Janeiro og Sao Leopoldo sør i Brasil. Prosjektene har jobbet aktivt for å gjøre befolkningen i byene oppmerksomme på gatebarnas problemer og presse myndighetene til innsats for gatebarna. Den største delen av ODs støtte har gått til direkte arbeid med gatebarn for å sikre dem mot vold og støttet dem slik at de kan få utdanning og/eller jobb og dermed hjelpe dem til å komme bort fra livet på gata.

IDAC jobber i Vestsonen av Rio de Janeiro, som er en av Rios fattigste bydeler. Arbeidet har utgangspunkt i et prosjektsenter og har tidligere vært støttet med midler fra Nordisk Operasjon Dagsverk i 1991. Unge slumbeboere har fått forskjellige fritidstilbud, som kurs i dans og teater, diskusjonsgrupper og kino. De fleste aktivitetene har vært drevet av ungdommene selv på et ungdomssenter. Dette senteret er nå overført fra IDAC til en lokal beboerstyrt organisasjon. OD har også støttet arbeid rettet mot jenter i slummen og jenter som bor på gata. Målet er å styrke jentenes identitet og selvfølelse, gi helse- og seksualopplysning og utdanningsstøtte. OD har støttet arbeid der aids-ofre og deres nærmeste kan få hjelp fra psykologer til å leve med sykdommen.

I regi av organisasjonen KOINONIA har OD støttet opplæring av helsearbeidere og bevisstgjøring av religiøse ledere for å hjelpe dem til bedre å takle møte med de som er Aidssyke. Kirken spiller en viktig rolle i Brasil, og målet er en aktiv og positiv medvirkning fra kirken i kampen mot Aids-epidemien. Vi har gitt støtte til styrking av menneskerettigheter og bevisstgjøring av befolkningen i Sao Franciscodalen og kurs i miljøkunnskap blant de svarte som er knyttet til den afro-brasilianske religionen Candomble.

Gjennom Acao Educativa i Sao Paulo har OD bidratt til oppbyggingen av et ungdomssenter som har en todelt målsetning; støtte opp om aktiviteter organisert av og for ungdom og skape kontakt mellom forskjellige ungdomsgrupper. Senteret er bygget opp sammen med en kommune i nærheten av Sao Paulo, og er det første av sitt slag i Brasil.

En veldig positiv effekt av OD’95 er at brasilianske ungdommer har blitt kjent med OD-ideen og har tatt initiativ til lignende aksjoner i Brasil. I forbindelse med OD’95 var det et brasiliansk tv-team i Norge for å lage en video om OD sett gjennom øynene på unge brasilianere. Denne brukes på skoler for å skape blest om ideen. Som en del av dette har brasilianske og norske ungdommer besøkt hverandre for å lære av hverandre.

År 2000 var det siste året disse prosjektene fikk støtte fra Operasjon Dagsverk. 


1994Image for Sør-Afrika

Sør-Afrika

...
Valget av Nelson Mandela våren 1994 var historisk og satte det offisielle punktumet for apartheidregimets tid. Men fremdeles er svart ungdom diskriminert og har langt dårligere sjanser enn sine hvite landsmenn. Kvaliteten på utdanninga for svart ungdom er dårlig. Det er vanskelig å oppnå opptakskravene for høyere utdanning og arbeidsløsheten blant ungdom er høy. OD’94 har støttet svarte ungdommer i Sør-Afrika i den vanskelige tida, på vei vekk fra apartheid og mot et reelt demokrati og et rettferdig samfunn.
kr 25 200 000
SAIH, Fellesrådet for Afrika, INTERFUND,

I 1999 ble Thabo Mbeki tatt i ed som Sør-Afrikas andre svarte president. Valget av Nelson Mandela våren 1994 var historisk og satte det offisielle punktumet for apartheidregimets tid. Men fremdeles er svart ungdom diskriminert og har langt dårligere sjanser enn sine hvite landsmenn. Kvaliteten på utdanninga for svart ungdom er dårlig. Det er vanskelig å oppnå opptakskravene for høyere utdanning og arbeidsløsheten blant ungdom er høy. OD’94 har støttet svarte ungdommer i Sør-Afrika i den vanskelige tida, på vei vekk fra apartheid og mot et reelt demokrati og et rettferdig samfunn.

Fire ulike typer prosjekter har i løpet av prosjektperioden mottatt støtte fra de midlene norske skole-elever jobbet inn høsten 1994: 

Adgang til videre utdanning
Disse prosjektene har hatt som mål å gi svart ungdom som har falt utenfor skolesystemet en mulighet til å gjennomføre de kurs/tilleggsutdanning som er nødvendig for at de kan komme seg videre i utdanningssystemet eller ut i arbeid. Utdanningen på mange skoler i svarte boligområder er så dårlig at elevene ikke får den kompetansen som er nødvendig for å komme inn på fagskoler, høyskoler eller universitet. 

Yrkesutdanning og jobbskapingskurs
Arbeidsledigheten er svært høy blant unge svarte i Sør-Afrika, men det trengs mye arbeidskraft for å bygge et rettferdig samfunn! Prosjektene har sikret ungdom en fagutdanning og bidratt til at de får jobb etterpå. 

Opplæring i konfliktløsning
Apartheid hadde som mål at svarte og hvite skulle leve adskilt i hver sine verdener, med totalt forskjellige levestandard og utviklingsmuligheter. I dag er utfordringen hvordan å få svarte og hvite til å samarbeide om en felles framtid, leve side om side i samfunnet og ikke minst løse konflikter og redusere den høye graden av vold. I den konfliktfylte provinsen KwaZuluNatal har OD støttet kurs i konfliktløsning og voldsforebygging. Kursene har inkludert svarte fra de forskjellige befolkningsgruppene, fargede og hvite. 

Kurs i ledertrening og oppbygging av menneskelige ressurser
Mange svarte ungdommer, særlig jenter, som falt utenfor skolesystemet står uten muligheter til utdanning og arbeid. Mange svarte jenter har opplevd voldtekter/seksuelt misbruk, uønskede graviditeter, og trenger i første omgang selvtillitsoppbygging for å "komme seg på bena", og begynne på skole/ i jobb. 

Som et resultat av arbeidet med OD’94 har noen sørafrikanske ungdommer startet opp OD-kampanje i Sør-Afrika. 

Målet for alle OD’94 prosjektene har vært det samme; at ungdommene kan spille en aktiv rolle i arbeidet for utvikling og gjenoppbygging av et rettferdig Sør-Afrika. Prosjektet ble i all hovedsak avsluttet i 2000, men det vil være noen aktiviteter i 2001 også. 


1993Image for Kambodsja

Kambodsja

...
Formålet med prosjektene var å bidra til å forbedre hele utdanningssystemet i Kambodsja.
kr 25 500 000
Redd Barna i Norge og Kambodsja, Kambodsjanske Utdanningsmyndigheter

Utdanningstilbudet i Kambodsja var rasert etter flere tiår med krig og undertrykkelse. Fredsavtalen i 1992 gjorde det mulig å starte gjenoppbyggingen av landet. I denne skjøre overgangsperioden, fra terror til fred og fra ustabile politiske forhold til demokrati, var det særlig viktig å satse på utdanning. Det er nødvendig for at folket i landet skal kunne ta del i gjenoppbyggingsprosessen og være aktive utøvere i demokratiet, de skal fungere som ressurser for landet sitt.

OD støttet prosjekter i tre distrikter i Kambodsja: Phnom Penh, Kompong Cham og Siem Reap. I alle disse tre provinsene har vi støttet flere prosjekter. Prosjektene kunne deles opp i tre hovedkategorier:

Fysisk forbedring av lærerskoler og barneskoler Dette betyr både at nye skoler er bygget og at gamle skoler er forbedret. Men det er ikke bare selve skolebygningene som er forbedret. Det er også satt i stand toaletter og skolegårder, oppført biblioteker, distribuert lærebøker, hengt opp tavler og kart i klasserommene osv.

Forbedring av innholdet i undervisningen Skolene er organiserte i et såkalt “cluster-system”. Lærerskolene utvikler nye undervisningsmetoder som de tester ut på barneskolene. Enkelte av disse barneskolene er såkalte “ressursskoler” som da får ansvaret for å lære denne nye kunnskapen videre til andre barneskoler i distriktet. På den måten spres kunnskapen og skolene kan etterhvert dra gjensidig nytte av hverandres ressurser. Produksjon av barnemagasinet “Mum Noeng Mab” Dette magasinet retter seg mot elever i barneskolen, mot deres foreldre og venner også mot dem som faller ut av skolesystemet etter svært kort tid. Magasinet holder lesekunnskapen vedlike, og det formidler nyttig kunnskap på en spennende måte. Gjennom magasinet lærer barna bl.a. å lese bedre, de lærer om kultur, om hygiene, om hva de skal gjøre dersom de oppdager en mine. Magasinet er svært viktig fordi det nesten ikke finnes annen litteratur i omløp i Kambodsja, og det er en informasjonskanal som sprer nødvendig kunnskap.

1992Image for Costa Rica, Ecuador, Bolivia og Brasil

Costa Rica, Ecuador, Bolivia og Brasil

...
500 år etter at Columbus “oppdaget “ Amerika satte OD søkelyset på indianernes situasjon på kontinentet. Prosjektene vektla indianernes rett til å ta vare på sin egen kultur og sine egne språk.
kr 26 400 000
SAIH, Regnskogsfondet, Norsk Folkehjelp og Utviklingsfondet

I Brasil fikk indianske lærere utdanning og det ble gitt støtte til utvikling av undervisningsmateriell. En del av disse prosjektene ble videreført av OD’97. I Costa Rica støttet OD ulike kurs for befolkningen i to indianerreservater i Talamancaområdet. I Ecuador ble det gitt støtte til ulike kurs i regi av indianer- og bondeorganisasjoner. Det ble også gitt støtte til kurs spesielt for unge indianerkvinner. I Bolivia har støtten blant annet gått til et senter for indianerungdom bosatt i La Paz by og et desentralisert studium i kommunal styring og lokal makt.

1991Image for Brasil og Chile

Brasil og Chile

...
Nordisk Operasjon Dagsverk var en felles kampanje i de nordiske landene. Også oppfølgingsarbeidet er et samarbeid mellom de nordiske landene hvor OD i Norge har hatt koordineringsansvaret.
kr 28 400 000
Kirkens Nødhjelp, Lutherhjälpen, Folkekirkens Nødhjelp

NOD’91 har gitt støtte til en hel rekke utdanningsprosjekter i Brasil. Felles for disse prosjektene er at de støtter seg på pedagogen Paulo Freires frigjøringspedagogikk. I Chile gikk støtten til 2 landbruksskoler i Bio Bio.

Støtten fra nordisk OD’91 har gjort brasilianerne mer oppmerksomme på ungdom som egen gruppe med egne problemer og ressurser. Den første spiren ti let brasiliansk OD ble sådd gjennom kontakt mellom nordiske og brasilianske ungdommer i forbindelse med nordisk OD’91

1990Image for Verden

Verden

...
I 1990 samarbeidet OD med Amnesty om prosjekter i til sammen 25 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Fokuset har hele tiden vært menneskerettigheter. Prosjektene har dreid seg om alt fra opplæring innenfor det offisielle utdanningssystemet til kursing av politirekrutter.
kr 28 500 000
Amnesty i Norge og Internasjonalt, The Inter American Institute of Human Rights

Prosjekter i tilsammen 25 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika har fått støtte til menneskrettighetsutdanning gjennom OD’90. Prosjektene har vært alt fra opplæring innefor det offisielle utdanningssystemet, kurs, aktivitetsgrupper for barn og unge, uformell opplæring i form av teater til kursing av politirekrutter i både Brasil og Sør-Afrika. Det har blitt produsert en mengde kurs- og undervisningsmateriell, tegneserier, hefter, spill og skuespill.

Arbeidet med menneskerettighetsutdanning er ikke enkelt. I mange land må myndighetene presses hardt før de vil godta slik utdanning i skolen. I de fleste land finnes det sterke krefter som prøver å stoppe menneskerettighetsutdanningen, fordi de er redd for resultatene; en mer bevisst befolkning som vet hva de har rett til og som kan stille krav om forbedringer!

1989Image for Peru

Peru

...
OD89 ga støtte til ulike typer utdanning flere steder i Peru.
kr 26 500 000
Pastor Strømmes minnestiftelse

OD’89 ga støtte til ulike typer utdanning flere steder i Peru. Stipendprogram i Lima tilbød fattige studenter begrenset økonomisk støtte kombinert med veiledning i en kortere periode av studiene, for å hjelpe disse å fullføre skolegangen. Stipendene ga fattige ungdommer mulighet for utdanning og arbeid/inntekt. I Bambamarca er det mange avsidesliggende landsbyer med fattige bønder.

Utdanningsmulighetene var svært dårlige. OD’89 støttet opp om videregående skoler innen tekniske fag som jordbruk, snekkerfag, søm , osteproduksjon m.m. Dette for å gi utdanningsmuligheter der hvor ungdommene bodde, i fag de kunne nyttegjøre seg av der de bor. I Chota-området bidro OD til bygging/rehabilitering av klasserom, og støtte til spesialsentre for funksjonshemmede barn samt videreutdanningskurs av lærere. Det siste prosjektet lå i Iquitos. Dette var en tospråklig lærerutdanning for grunnskolelærere som skal arbeide blant urbefolkningsgrupper i Peru. Etter en problematisk periode tidligere på 90-tallet fungerte de gjenværende OD’89-prosjektene godt. Siste utbetaling ble gjort høsten 2001.

1988Image for Det sørlige Afrika

Det sørlige Afrika

...
I 1988 støttet OD blant annet rehabiliteringen av videregående skoler i Mosambik, og alternativ utdanning for svarte og fargede ungdommer rammet av apartheidregimets rasistiske utdanningspolitikk i Sør-Afrika.
kr 22 500 000
Fellesrådet for det Sørlige Afrika, SAIH, Namibiaforeningen

I Mosambik gikk støtten blant annet til rehabilitering av videregående skoler med mer enn 21.000 elever. I Sør-Afrika gikk OD-pengene til alternativ utdanning for svarte og fargede ungdommer som var rammet av apartheidregimets rasistiske utdanningspolitikk. Namibia ble fritt i 1990, og de planlagte prosjektene for namibiere i flyktningeleirer i Angola kom aldri i gang. Nye utdanningsprosjekter inne i Namibia ble derfor planlagt og kom i gang i 1990. Namibia har vært nødt til å gjøre om hele sitt undervisningssystem. Under den sørafrikanske okkupasjonen fantes det få skoler for svarte og apartheid dominerte hele utdanningen. OD'88 har støttet dette omleggingsarbeidet bl.a. gjennom en pedagogisk rådgiverstilling for å styrke utdanningsdepartementets arbeid med å utvikle det nye skolesystemet, støtte til flere videregående skoler samt utvikling av nye læremidler.

1987Image for Eritrea

Eritrea

...
OD-pengene fra 1987 ble brukt til å ruste opp to skoler og bygge to nye, samt et trykkeri for skolebøker. OD87 var med på å legge grunnlaget for undervisningssystemet i det frie Eritrea, og mange av elevene fra Zero Scholl fungerer som lærere på skoler i dag.
kr 21 500 000
Redd Barna, ERA (Eritrean Relief Association), Utdanningsdepartementet

OD'87 pengene har blitt brukt til å ruste opp 2 skoler, Zero School og Maria Tselaam School, til bygging av 2 nye skoler, i Nacfa og Araq, og til et boktrykkeri for skolebøker. Et lite beløp har gått til et kurs for tradisjonelle jordmødre. På tross av krig og tørke klarte ERA å følge planene uten store forsinkelser. Etter at Eritrea ble fritt ble Zero School, som lå spredt over noen daler nord i landet, fraflyttet. Der det var mulig ble bygningene tatt ned og satt opp igjen andre steder. Boktrykkeriet i hovedstaden Asmara kunne forsyne hele Eritrea med skolebøker. Skolene i Nacfa og Araq og Maria Tselaam School ble drevet videre der de var. Driften av skolene har vært eritreernes ansvar og vil også være det i fremtiden. Sluttevalueringen av prosjektet oppsummerte at nye sovesaler og klasserom, bøker, tavler og pulter og tallerkener og kopper betydde en enorm forbedring av leve- og læreforholdene for elevene på skolene. OD'87 pengene har vært med på å legge grunnlaget for undervisningssystemet i det frie Eritrea. På Zero School har eritreerne utviklet pensum og undervisningsmetoder for hele landet. Mange av elevene fra Zero School fungerer som lærere på skoler i dag.

1986Image for Afghanistan

Afghanistan

...
I 1986 hadde Afghanstan vært okkupert av Sovjetunionen i nesten syv år, og ODsamarbeidet med Afghanistankomiteen i Norge, og Den Norske Afghanistanhjelpen. De innjobbede OD-midlene gikk dette året til å utvide skoletilbudet til barn og ungdom i frigjorte områder av Afghanistan, og til utdanning av medisinsk førstehjelpspersonell.
kr 20 500 000
1985Image for Namibia

Namibia

...
OD støttet i 1985 namibiere i eksil i deres kamp mot apartheid. Etter frigjøringen i Namibia i 1990 ble resterende midler brukt til utdanning inne i Namibia.
kr 16 500 000
Namibiaforeningen

OD'85 pengene har blant annet gått til drift av Namibia Secondary Technical School i Congo. Skolen ble inntil frigjøringen drevet av frigjøringsbevegelsen SWAPO og var den eneste videregående skole for namibiske flyktninger. Skolen har utenom fra OD fått støtte fra Ungdomskampanjen (TV-aksjonen i 1985) og fra Det Norske Utenriksdepartementet. Nå er bygningene overtatt av myndighetene i Congo og gir rom til en videregående skole drevet av den romersk-katolske kirke i landet. De namibiske elevene har flyttet hjem og mange av dem fortsetter sin utdanning på Mweshipandeka Secondary School i Nord-Namibia. Selve utdanningsmodellen som ble utviklet på skolen i Congo er utgangspunkt for utdanningssystemet i det frie Namibia. Resten av pengene fra OD'85 er overført til OD'88 og brukes til Namibiaprosjektene .

1984Image for Bolivia og Ecuador

Bolivia og Ecuador

...
OD 1984 var et vanskelig prosjekt fordi området i Bolivia var senter for produksjon av kokapasta, forproduktet til kokain. I 1988 vedtok derfor OD å støttestøtte et tilsvarende prosjekt i Ecuador istedenfor. Støtten som ble gitt i begge landene var til fattige småbønder.
kr 11 500 000
Norsk Folkehjelp, I Bolivia - CORACA (Corporacion Agro-pecuaria Campesina), I Ecuador - CEPLAES (Centro de Planificacion y Estudios Sociales)

OD'84 til Bolivia var et vanskelig prosjekt. Prosjektområdet i Bolivia var et senter for produksjon av kokapasta, forproduktet til kokain. I 1984 gikk hæren inn i området for å rydde opp og det var umulig å sette i gang det planlagte prosjektet. I begynnelsen av 1985 godkjente OD at prosjektet ble flyttet og i 1986 ble omsider de første pengene utbetalt. Prosjektorganisasjonen i Bolivia var svak og brukte mye mindre penger enn det som var planlagt, derfor ble det i 1988 vedtatt å støtte et tilsvarende prosjekt i Ecuador. Støtten som ble gitt i begge landene var til fattige småbønder. De siste pengene til prosjektene ble utbetalt i 1992. Prosjektet i Ecuador fikk noe støtte med penger fra OD'92 til og med 1997.

1983Image for Nicaragua

Nicaragua

...
OD'83 ga støtte til bygging av skoler i den sørøstlige delen av Nicaragua, ikke langt unna grensen til Costa Rica.
kr 10 600 000
Kirkens Nødhjelp, CEPAD (Consejo de iglesia Evangelica Pro-Alianza Denominacional)

OD'83 dreide seg om langt mer enn bygging av skoler. Det dreide seg om bevisstgjøring av folk på landsbygda i Nicaragua slik at de organiserte seg for å bygge skoler til barna sine. OD-støtten ble brukt til materiell og lønn av fagpersonell som hjalp foreldrene da de bygde på dugnad.

Totalt ble det bygd nærmere 200 klasserom fordelt over ca. 100 skoler i like mange bygder. Skolene varierte i størrelse fra 1 til 12 klasserom. Skolene ble brukt til grunnskoleundervisning om dagen og til voksenopplæring om kvelden. Takket være en egen lærerskole ble området selvforsynt med lærere. Det ble også bygd en videregående skole med støtten fra OD. Det er undervisningsdepartementet som er ansvarlig for driften av skolene og når OD avsluttet prosjektet garantere de for både lærere og utstyr som skolepulter og bøker.

1982Image for Zimbabwe

Zimbabwe

...
OD samarbeidet i 1982 med Redd barna om å støtte tre kooperative gårder, en kursgård og et opplysningsprogram om viktigheten av trær for skolebarn i Zimbabwe.
kr 8 800 000
Redd Barna

OD ga støtte til tre kooperative gårder, en kursgård og et opplysningsprogram om viktigheten av trær for skolebarn. Etter Zimbabwes uavhengighet krevde befolkningen å få ny jord, de ville ikke finne seg i å bo på ufruktbar jord, mens de hvite beholdt den beste jorda. For den nye regjeringa var problemet at man ønsket å beholde flest mulig hvite i landet fordi man var avhengig av deres kunnskaper. Løsningen ble at regjeringen kjøpte opp gårdene til de hvite som reiste og delte dem i kooperativer. Kooperativene fungerte som sentre på landsbygda når det gjaldt utdanning, helse, utleie av maskiner osv. Kooperativene som OD har støttet har hatt mange problemer. Kursgården er overdratt til myndighetene. De siste pengene fra OD'82 er brukt til utdanningsmateriell om Aids laget i samarbeid med utdanningsdepartementet i Zimbabwe og til kurs for lærere om bruken av dette materiellet.

1981Image for Afghanistan

Afghanistan

...
Siden det i 1981 ikke var mulig å støtte utdanningsprosjekter i Afghanistan ble støtten gitt til skoler for afghanske flyktningebarn i Pakistan.
kr 9 500 000
Det Norske Flyktningeråd, Inter Aid Committee (-86), International Rescue Committee, Utdanningsdepartementet i Nangrahar

Totalt 42 barneskoler og syv videregående skoler fikk støtte til drift i fire år. Prosjektet ble avsluttet i 1986, ansvaret for barneskolene ble overtatt av den pakistanske flyktningeadministrasjonen og fem av de videregående skolene fikk støtte gjennom afghanske eksilpartier. To videregående skoler fikk videre støtte med penger fra OD'86. På grunn av et renteoppgjør ble det frigjort nye midler til prosjektet i 1991 og undersøkelser viste da at syv skoler trengte støtte til drift. Støtten til fem av skolene ble avsluttet i desember 1992, fordi mange av elevene hadde reist hjem til Afghanistan. To av skolene fikk støtte også i 1993 og 1994.

1980Image for Eritreiske flykninger i Sudan

Eritreiske flykninger i Sudan

...
Pengene ble brukt til bygging av en videregående skole i Kassala og to grunnskoler og en videregående skole i Port Sudan. Skolene ble bygd for å gi utdanning til eritreiske flyktninger, men kunne også ta i mot elever fra Sudan.
kr 6 000 000
Kirkens Nødhjelp (-82), UNHCR (82-)
1979Image for Jamaica

Jamaica

...
Støtten gikk til bygging av Charlemont High School og utstyr til Jamaica School of Agriculture. Charlemont High School ble åpnet i 1981 med 614 elever. Jamaica School of Agriculture ble nedlagt etter kort tid og utstyret ble flyttet over til 2 andre skoler.
kr 3 500 000
Utdanningsdepartementet på Jamaica
1978Image for Kambodsjanske flykninger i Thailand

Kambodsjanske flykninger i Thailand

...
Flyktningene fra Kambodsja har bosatt seg for godt i Klong Yai, sør i Thailand. OD ga støtte til en yrkesskole og to barnehager i området som ble brukt av både flyktninger og den opprinnelige befolkningen. Gjennom et renteoppgjør fikk prosjektet noen nye penger i 1991. Disse ble brukt til vegg rundt barnehagene, til rehabilitering av skolebygninger og verksteder, samt innkjøp av nytt skoleutstyr for yrkesskolen.
kr 3 100 000
Kirkens Nødhjelp
1977Image for Brasil

Brasil

...
Pengene som ble jobbet inn i 1977 ble brukt til oppkjøp av 900 hektar jord på nordøstkysten av Brasil. Jorda ble fordelt mellom 50 familier som utgjorde vel 500 mennesker. Familiene dyrket sukker, bananer og grønnsaker til eget bruk. Landsbyen fikk også bygd en skole, et samfunnshus og noen boliger.
kr 2 700 000
Biskop Don Helder Camara
1976Image for Sudan

Sudan

...
Pengene ble brukt til et landsbyutviklingsprosjekt i Lafon i Sør-Sudan. Det ble bygd en skole og tre bruer på veien til Lafon. I tillegg ble det trykt opp lærebøker på forskjellige lokale språk.
kr 2 100 000
Kirkens Nødhjelp
1975Image for Botswana

Botswana

...
Gjennom lokale brigader ble det gitt støtte til opplæring innen jordbruk, bygging og tekstil.
kr 1 700 000
Mahalapye Development Trust
1974Image for Tanzania

Tanzania

...
OD-midlene gikk til innkjøp av byggemateriell til skoler for flere tusen barn i det sørlige Tanzania.
kr 2 300 000
Utdanningsdepartementet i Tanzania
1973Image for Bangladesh

Bangladesh

...
OD-pengene dekket 60% av byggekostnadene til en SOS-barneby i Dakha i Bangladesh. På 90-tallet bodde det 150 barn i barnebyen.
kr 1 400 000
SOS Barnebyer i Norge og Bangladesh
1972Image for Portugisiske kolonier

Portugisiske kolonier

...
OD-pengene gikk til frigjøringsbevegelser i de portugisiske koloniene; et stort offsettrykkeri til PAIGC og utbygging av Mosambik Instituttet drevet av Frelimo.
kr 750 000
PAIGC og Frelimo
1971Image for Guinea Bissau og Angola

Guinea Bissau og Angola

...
Støtten gikk til frigjøringsbevegelser. PAIGC i Guinea Bissau kjøpte skolebøker og MPLA i Angola kjøpte medisiner.
kr 600 000
PAIGC og MPLA
1968Image for Ceylon og Sri Lanka

Ceylon og Sri Lanka

...
Sri Lanka kjent som Ceylon før 1972, er en tropisk øynasjon i Sør-Asia, nord i Indiahavet, sydøst for India med minste avstand mellom de to landene på 31 kilometer. Singaleserne, som snakker singalesisk, utgjør 75 prosent av befolkningen, og tamiler, som snakker tamilsk, utgjør omtrent 18 prosent. Andre etniske grupper er moors (ca. 9 %), srilankiske malayer (ca. 0,2 %), burgher-folket (ca. 0,2 %). Landet var en britisk kronkoloni i over ett hundre år og fikk uavhengighet 4. februar 1948. Sri Lanka er en demokratisk sosialistisk republikk, og befolkningen er etnisk og religiøst sammensatt. Landet har en lang dokumentert historie.
kr 500 000
Norsk godtemplar ungdomsforbund

Støtten gikk til bygging av en helsestasjon, en skole, et båtbyggeri og et fiskemottak.

1967Image for Peru

Peru

...
Peru er en republikk i Sør-Amerika, som grenser til Ecuador, Colombia, Chile, Brasil og Bolivia. Peru har en rik kulturell historie. Inkariket hadde sitt kjerneområde i dagens Peru.
kr 500 000
SECO, Den Svenske Elevorganisasjonen

Gymnasiastsambandet i Sverige hadde i flere år jobbet inn penger til landsbyprosjekter i Peru.

Totalt innjobbet: 500.000
Utbetalt: 500.000
Samarbeidsorganisasjon: SECO, Den Svenske Elevorganisasjonen

I et felles nordisk dagsverk ble det jobbet inn flere millioner kr som ble brukt til veier, skoler og damanlegg i det nordlige Peru.

1964Image for Algerie

Algerie

...
Skolene som ble reparert med penger fra Norges første OD var så seint som på slutten av 80-tallet i bruk i Kabylia i Algerie.
kr 103 000
Den Norske Kvekerhjelpen

Skolene som ble reparert med penger fra Norges første OD var så seint som på slutten av 80-tallet i bruk i Kabylia i Algerie.

Algerie ble fritt i 1962 og store deler av landet lå i ruiner etter den 7 1/2 års lange frigjøringskrigen.

 Pengene ble brukt til å reparere 11 klasserom og 4 lærerboliger.