Praktiske øvelser

Rettssaken

I dette rollespillet skal elevene gjennomføre en enkel rettssak i grupper på minst 4 personer. Rettssaken handler om at en ungdom i DR Kongo har jobbet i en lovløs gruve og anmelder et internasjonalt selskap for lovbruddene. Elevene lærer hvordan man bruker kilder, formulerer gode argumenter og om situasjonen i DR Kongo, makten til internasjonale selskaper og urettferdighet i verden. Øvelsen kan tilpasses ulike klasser og vanskelighetsgrader.

Samfunnsfag UGS, Samfunnsfag VGS, Rettslære 1, Politikk og menneskerettigheter, Sosialkunnskap

30 - 60 minutter

PCer/ Ipad og evt. rollekort

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftlig
 2. skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar
 3. gje døme på korleis eit lovbrot er behandla, diskutere årsaker til og følgjer av kriminalitet og forklare korleis rettsstaten fungerer

Videregående

 1. Reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
 2. diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet
 3. Diskutere korleis makt og innverknad kan variere på grunnlag av etnisitet og sosioøkonomiske forhold
 4. Identifisere rettsspørsmål og bruke prinsippa i juridisk metode til å løyse dei
 5. Gjere greie for dei viktigaste rettane og pliktene som arbeidstakaren og arbeidsgjevaren har
 6. Løyse konfliktar i samband med tilsetjing, oppseiing og avskil
 7. Sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet
 8. Beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder
 9. Diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet
 10. Innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte
 11. Gjøre rede for sentrale behov hos barn og unge og drøfte hvordan oppvekstmiljø kan påvirke tilfredsstillelse av behovene

Framgangsmåte

 1. Elevene deles inn i grupper og får utdelt roller. Hvor store gruppene er avhenger av hvilke roller du som lærer ønsker å inkludere. Dersom du har umotiverte elever, er redd for at elevene ikke kommer til å arbeide godt med oppgaven eller at elevene synes at det blir for vanskelig må du gjerne sette to elever per rolle. For eksempel kan to elever være sammen som aktor.
 2. Lærer forklarer leken.
 3. Elevene leser rollekortene sine for tips og får 10 - 30 minutter på å forberede argumenter. Vi anbefaler ikke at alle skoler og klasser bruker rollekortene. I utgangspunktet er rollekortene ment for ungdomsskoler, men dersom du føler at oppgaven er vanskelig kan de brukes uansett. Eventuelt kan du gi elevene rollekortene og ikke tipsene som følger med. Rollekortene finner du vedlagt nederst i "forklaring av roller som må inkluderes" og "forklaring av roller som kan forklares.
 4. Hver gruppe gjennomfører rettssaken. Det vil ta 10 - 15 minutter om man bare bruker rollene som må inkluderes. Det vil ta lengre tid om man bruker ekstra-rollene.
 5. Hvis man ønsker kan man samle elevene slik at hver gruppe kan presentere sin dom og begrunnelsen.

Forklaring av roller som må inkluderes

Dommer: avsier dom og bestemmer rettsgangen. I forberedelsestiden skal dommeren sette seg inn i de andre rollene og situasjonen i Kongo. Dommeren skal også bestemme hvordan rettssaken skal foregå, altså hvem som snakker når. I tillegg skal dommeren avsi en dom i slutten av rettssaken. Denne dommen må ha en 30 sekunders til 1 minutts lang forklaring. Dommeren må gjerne ta seg et par minutter etter rettssaken for å skrive/formulere forklaringen.

Fornærmede/offer: gruvearbeideren i DR Kongo som har anmeldt det internasjonale selskapet. Den fornærmede kommer til å svare på ca 6 spørsmål om hva personen har opplevd som er forberedt i forberedelsestiden.

Aktor: advokaten til den fornærmede. Aktoren holder et ca 1 minutts innlegg med argumenter som skal overtale dommeren om at det internasjonale selskapet har brutt loven. I tillegg skal aktoren stille 3 spørsmål til den fornærmede som skal hjelpe til å bygge deres side av saken. Aktoren har selv ikke opplevd situasjonen, men hjelper den fornærmede å vinne rettssaken.

Forsvarer: advokaten til det internasjonale selskapet. Forsvareren holder et ca 1 minutts innlegg med argumenter som tilsier hvorfor det internasjonale selskapet har lov til å gjøre det de gjør og/eller hvorfor de ikke har ansvaret for menneskerettighetsbruddene. I tillegg skal aktoren stille 3 spørsmål til den fornærmede som skal hjelpe til å bygge deres side av saken

Elevene kan bruke rollekortet sitt for tips og od.no/tilhvilkenpris for å finne informasjon gruvearbeid i DR Kongo. Dersom du ønsker å forenkle oppgaven kan du kutte ned på hvor mange spørsmål aktor og forsvarer skal stille, for eksempel at de stiller 1 spørsmål hver. Du kan også kutte ned på hvor lange innleggene skal være. Om du ønsker en mer omfattende oppgave kan du gi elevene mer forberedelsestid og utvide antall spørsmål og lengden på innleggene.

Dersom du bruker denne oppgaven i rettslære 1 kan du be elevene fokusere på lover om arbeidsrett og likestilling som de kan bruke i argumentasjonen sin.

Rollekort til fornaermede aktor forsvarer og dommer

Forklaring av roller som kan inkluderes

Vitner: Både aktor og forsvarer kan tilkalle vitne(r) som skal bygge under deres side av saken. Eksempelvis kan det være:

 • Et vitne som så forholdene i gruvene (kan vinkles mot begge sider)
 • Et vitne som så hvordan det internasjonale selskapet aktivt ikke tok ansvar (den fornærmede sin side)
 • Et vitne som har sett hvordan skylden for forholdene ikke ligger på selskapet, men heller på lokalsamfunnet (det internasjonale selskapets side)

Tiltalte: en representant fra det internasjonale selskapet som skal fraskrive ansvaret fra selskapet. I så fall skal både aktor og forsvarer stille like mange spørsmål til den tiltalte som den fornærmede.

Presse: Det dukker opp presse som skal dekke rettssaken. Pressen må gjøre research på situasjonen i Kongo og sette seg inn i begge sider av saken. Etter dommeren har avgjort sin dom skal pressen være kritisk til dommen og rettsgangen. Pressen fungerer som den kritiske makten som passer på at alt går som det skal og informerer om det.

Rollekort til vitner den tiltalte og pressen

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer