Film

FN-film fra Sør- Midnight Traveler

Dette er en historie om usikkerhet, flyktningleirer, ventetid, menneskesmugling og kriminalitet, men samtidig et varmt innblikk i en familie i en svært krevende situasjon. Film og oppgavene stimulerer elevene til faglig nysgjerrighet og kunnskaper om mennesker på flukt, FNs flyktningkonvensjon og menneskerettighetene.

Norsk, Samfunnsfagene, Religion og Etikk, Demokrati og Medborgerskap, Bærekraftig utvikling

Forberedelse: 1 skoletime(45-60 min). Innledning og filmvisning: (2 timer). Etterarbeid: 1-2 skoletimer (45-90 min)

PC, internett og projektor til filmvisning

VGS Kompetansemål

Videregående

 1. Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
 2. Reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer

FN-film fra Sør: Midnight Traveler

Film fra Sør og FN-sambandet samarbeider om gratis visning av den sterke og aktuelle filmen Midnight Traveler (2019)!

Om filmen:

Når Taliban setter en skuddpremie på Hassan Fazili sitt hode blir han tvunget til å forlate hjemlandet sitt. Med på reisen tar han med sin kone og to små døtre - og tre mobiltelefoner. Flukten fra Afghanistan, gjennom Iran, Tyrkia, Bulgaria og Serbia, på jakt etter trygghet i Vesten, dokumenteres med mobilopptak fra den tre år lange ferden. Resultatet får vi se i den personlige og sterke dokumentaren Midnight Traveler. Midnight Traveler er en nær beretning om den utrygge ferden mot Europa, og om håpet om et bedre liv for seg selv og sine nærmeste. Det er en historie om usikkerhet, flyktningleirer, ventetid, menneskesmugling og kriminalitet, men samtidig et varmt innblikk i en familie i en svært krevende situasjon. En historie som dessverre ikke er unik i verdenssammenheng. Med 79,5 millioner mennesker på flukt i verden i 2019 er Hassan Fazili sin historie én.

Etter å ha gjennomført undervisningsopplegg og visning av Midnight Traveler ønsker vi at elevene får innblikk i enkelthistorier bak de store tallene, samt får tematisk og politisk grunnlag til å forstå bakgrunnen for at millioner av mennesker forlater sine hjem og sine hjemland.

Pris og gjennomføring:

FN-film fra Sør er en gratis læringsaktivitet som tilbys til skoler som er registrerte FN-skoler (registrer skolen her om den ikke er registrert allerede!)

FN-sambandet arrangerer filmvisninger på skoler og lokale kinoer over hele landet. Før filmen holdes en innledning som gir elevene et tematisk grunnlag for filmen de skal se. Opplegget tilbys også som digitalt skolebesøk. Kontakt ditt lokale FN-kontor for å avtale visning!

Se fullstendig opplegg og informasjonsside her!

Del 1: Oppgaver før filmvisning

Før filmvisningen kan elevene gjøre seg kjent med landet Afghanistan og konflikten som har preget Afghanistan i flere tiår. I oppgave 1 skal elevene lese om Afghanistan og argumentere for hvordan afghanske myndigheter kan sikre framtiden til unge afghanere. I oppgave 2 skal elevene bli kjent med konflikten som har pågått i Afghanistan siden slutten av 1970-tallet, og fram til i dag. Dere kan alternativt velge å gjøre en av oppgavene.

 1. landprofilen til Afghanistan. Tenk deg at du er skoleelev i Afghanistan, og har blitt bedt om å uttale deg om hva du og din generasjon ønsker at myndighetene skal prioritere ekstra ressurser til for å skape en tryggere fremtid for dagens unge afghanere. Studer statistikken nederst på landsiden ekstra nøye, og velg deg maks to av faktorene under avsnittet (sult, klima, barnefødsler, barnedødelighet, vaksine, drikkevann, lese- og skriveferdigheter, skolegang, likestilling, arbeidsledighet).Skriv en kort argumenterende tekst der du gjør rede for og begrunner ditt syn. Begynn teksten din med: Som skoleelev i dagens Afghanistan er det avgjørende at myndighetene legger til rette for min generasjons framtid. Det viktigste myndighetene bør fokusere på framover er (....)
 2. konfliktprofilen til Afghanistan-konflikten Lag en tidslinje over den viktige hendelser i Afghanistans historie, fra slutten av 70-tallet og fram til i dag.

Del 2: Filmvisning

En representant fra FN-sambandet holder en kort introduksjon (10-15 min) om FN, FNs flyktningkonvensjon, mennesker på flukt og filmen Midnight Traveler. Filmen varer i 88 min. Etter visningen anbefales det å sette av 15 min til oppsummering med elevene. Filmen er en sterk skildring, og kan vekke følelser, spørsmål og refleksjoner hos elevene det er viktig å ta seg tid til. Aktuelle spørsmål for gjennomgang kan være:

 • Hvilke følelser vekket filmen i deg?
 • Hvilke negative følelser finnes i denne filmen? Skildrer filmen også noen positive følelser?
 • Beskriv gapet mellom hva du tror Hassan Fazili hadde sett for seg i Europa og det som faktisk møtte ham.
 • Hassan Fazili har to ulike roller i denne dokumentarfilmen, filmskaper og familiefar. På hvilken måte er disse to ulike rollene en styrke for filmen? Kommer rollene i veien for hverandre på noe tidspunkt?
 • Hva tenker du om å eksponere barn i en sårbar situasjon, og over flere år, slik filmskaperen her gjør med sine egne barn? Hadde din opplevelse av filmen vært annerledes dersom barna ikke spilte så stor rolle, eller om filmen hadde skildret et voksent par på flukt istedenfor en barnefamilie?
 • Hassan Fazili ble advart av sin tidligere venn og medlem av Taliban, Hussain Hashemi, om at han var i fare, noe som ledet familien ut på flukt. Hva tenker du om at den tidligere vennen gjorde dette?
 • Hvorfor tror du flyktninger vekker så mye sinne og hat hos enkelte personer eller i enkelte miljøer?
 • Diskuter påstanden: “For at vi skal kunne forstå flyktningeproblematikken fullt ut, og for at verdenssamfunnet skal finne gode løsninger, er det viktig med slike personlige skildringer som Midnight Traveler er”

Del 3: Oppgaver etter filmvisning

Etter filmen kan elevene arbeide med oppgaver. Elevene kan bruke ressursene nederst på siden til å lete og utforske for å finne svar. Oppgavene kan gjennomføres individuelt, i par eller i grupper, men det anbefales å ha en felles og muntlig gjennomgang av noen eller alle oppgavene.

Menneskerettigheter

 1. Forklar kort hva som står i FNs menneskerettighetserklæring.
 2. Hva er forskjellen på menneskerettighetserklæringen og menneskerettighetskonvensjoner?
 3. Hvem har rettigheter, og hvem har plikter ifølge menneskerettighetskonvensjonene?
 4. Studer FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Hvilke menneskerettigheter får ikke Hassan Fazili og hans familie dekt, tenker du? Begrunn svaret ditt.
 5. Hvordan kan vi sørge for at menneskerettighetene til mennesker på flukt ikke blir brutt?

Flyktninger

 1. Beskriv hvorfor Hassan Fazili måtte flykte fra Afghanistan.
 2. Hassan Fazili og hans familie er innom flere flyktningleirer på sin flukt til Europa. Hva er definisjonen på en flyktning ifølge FN?
 3. Forklar begrepene kvoteflyktning og asylsøker med egne ord.
 4. Hvor mange mennesker er flyktninger i dag? Hvilke land er det flest på flukt fra og til?
 5. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Norge (IMDi) offentligjør hvert år en fordeling av hvor mange flyktninger som regnes å komme til Norge, og hvor mange flyktninger norske kommuner oppfordres til å bosette. Gå inn på IMDi sine sider, og søk opp tallene for din egen kommune (evt. før kommunereformen) og for Norge som helhet: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/F00/befolkning/bosatt_anmodede
  1. Hvor mange flyktninger tok Norge imot i 2019 og 2020?
  2. Hvor mange flyktninger tok din kommune imot i 2019?
  3. Fremstill utviklingen for både din kommune og for Norge med fem års intervaller fra 1995 og til 2020 i et kurvediagram. Hva kommer frem i diagrammet? Diskuter funnene med læringspartner eller med hele klassen.
  4. Har kommunen din en plan for å ivareta flyktninger? Hvordan synes du din kommune ivaretar flyktninger?
  5. Er det noen på din skole som er flyktninger? Hva vet du om deres historie?
  6. Hva gjør klassen din og skolen din for å ivareta dem eventuelt?

Ressurser til oppgavene

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer