Oppgaver

Ressurser i DR Kongo

Denne oppgaven vil gi en større forståelse for urettferdighetene i verden, med spesielt fokus på DR Kongo

Samfunnsfagene, Geografi

45 minutter

PC/telefon/nettbrett og skrivesaker

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
 2. Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
 3. Samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyare tid
 4. Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling

Videregående

 1. Beskrive naturlandskap og forskjellige kulturlandskap og forklare samanhengar og skilnader mellom dei
 2. Diskutere estetiske og økonomiske verdiar i landskap
 3. Gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting
 4. Gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting
 5. Gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land
 6. Gje døme på teoriar om befolkningsutvikling og drøfte globale befolkningsforhold

Oppgave 1: Landskap og bærekraftig ressursbruk

Undersøk på Internett hva naturlandskap er og hvilke typer naturlandskap det er i DR Kongo.

 1. Hvilke verdier har DR Kongo som en effekt av de ulike landskapsstypene?
 2. Undersøk begrepene ressurser og bærekraftig ressursbruk
 3. Hvilke ressursene finnes i DR Kongo og hvordan brukes de i dag? Brukes ressursene bærekraftig?
 4. Diskuter hvordan bruken av ressursene kan endres og brukes på en bærekraftig måte.

Oppgave 2: Ressurser og næringsvirksomhet

DR Kongo er et land med store forskjeller i infrastruktur, natur og næringsvirksomhet.

 1. Undersøk de ulike begrepene infrastruktur og næringsvirksomhet
 2. Tegn et kart av DR Kongo hvor du plasserer…
  1. De største byene
  2. Naturressursene
  3. Landskapstypene
  4. De ulike næringene


Gjør rede for de største forskjellene mellom Norge og DR Kongo i naturressurser og næringene. Dette er en god kilde.

 1. Hva er grunnene til forskjellene i naturressurser og næringer?
 2. Hva slags virkning har dette for ulikhetene i levestandard?
 3. Kom med forslag på hvordan disse forskjellene kan utjevnes.

Oppgave 3: Demografi og utvikling

Les teksten “Tsunamien som kan endre Afrika”

Sammenlikn befolkningspyramider for Norge og prosjektlandet.

 1. Hva kjennetegner de forskjellige befolkningspyramidene?
 2. Hva er årsakene til forskjellene i befolkningspyramidene?
 3. Hva slags konsekvenser har det det for Norge og prosjektlandet at befolkningspyramiden er som den er?

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer