frihet til å leve i palestina

IMG 0660

frihet til å leve i palestina

Mål

OD 2018 støtter ungdom i Palestina gjennom tiltak som fremmer fredsarbeid, likestilling og mental helse

Innjobbede midler

19 200 000

Organisasjon

KFUK-KFUM Global

IMG_0491

Problemene

Mange hundre palestinske barn og ungdommer blir hvert år arrestert og satt i militærfengsler, og blir utsatt for vold, nektet søvn og blir isolert fra familien og vennene sine. Det kan ta lang tid å bearbeide slike opplevelser. Traumatisert ungdom får ofte problemer på skolen og hverdagen.

I Palestina er det som regel menn som tar de fleste avgjørelser. Jenter opplever undertrykkelse, tjener dårligere, og er mer utsatt for vold. Kjønnsrollene ødelegger jenters mulighet til å kunne bestemme over eget liv

Palestinsk ungdom mangler muligheter og opplever at deres stemme ikke teller. Mange ser på voldelig motstand som eneste mulighet for å skape endring. Vold avler vold og gjør situasjonen verre. Mange unge mangler kunnskap om rettigheter og fredelige virkemidler til å skape endring.

Mange palestinske ungdommer blir fengslet mens de er veldig unge. Det er vanskelige opplevelser å håndtere.

Uten-navn

Løsningene

Traumebehandling

Gjennom gruppeterapi og samtaler med psykologer og sosialarbeidere lærer ungdom som har sittet i fengsel hvordan de bedre kan håndtere stress og vanskelige opplevelser, for å fungere bedre i hverdagen. Det vil bli gitt opplæring om konfliktløsning, demokrati og menneskerettigheter. Dette skal gjøre ungdom i stand til å gjøre noe med sin egen situasjon og jobbe for rettferdighet og fred.

Likestilling

Unge gutter får opplæring i sunnere former for maskulinitet hvor respekt, ydmykhet og kjærlighet står i sentrum. Vi jobber for å få frem stemmene til unge kvinner slik at de blir hørt. Gjennom utdanning, kampanjer og politisk påvirkningsarbeid støtter vi de unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina

Rettighetsopplæring

Ungdom får en sjanse til å være en del av løsningen. Palestinsk ungdom får opplæring i rettigheter, demokrati og konfliktløsning. De vil lære om hvordan denne kunnskapen kan brukes for å skape endring. Slik kan palestinsk ungdom skape en bedre fremtid for seg selv og jobbe fredelig for en fremtid.

Resultater fra første året

Hva har prosjektet fått til?

Gjennomføringen av programmet ble preget av flere ekstraordinære hendelser. Den globale koronapandemien rammet OD-partnerne hardt, særlig YWCA Palestina der skolen var tiltenkt en spesielt viktig arena for gjennomføring. Det er dessverre ingen bedring i eskaleringen av voldshendelser som følge av okkupasjonen av Palestina. Tvert imot ble 2022 det dødeligste året for palestinske unge siden 2005. Dette har påvirket konteksten, og direkte påvirket tjenestene som leveres av partnerne, særlig av East Jerusalem YMCA. Til tross for vanskelige forhold har programmet levert godt.

YWCA Palestina

I løpet av prosjektperioden på fire år har YWCA Palestina dannet partnerskap med om lag 30 lokale sivilsamfunnsorganisasjoner, og i samarbeid med disse etablert lokale elevkomiteer som har nominert representanter til et nasjonalt elevråd (student parliament). Gjennom nasjonale og lokale kampanjeinitiativer har deltakerne i prosjektet bidratt til å sette viktigheten av ungt lederskap, valg og demokrati på dagsordenen i Palestina – og nådd et imponerende antall personer med sine budskap. 17 kampanjer om likestilling, valg og demokrati er gjennomført. 3200 ungdommer har deltatt i kampanjene.

Målgruppen 13-18 år var ny for YWCA, men gjennom OD-prosjektet har denne gruppen ungdom fått en ny og helt spesiell plass i organisasjonens arbeid. Nær 7500 ungdommer har fått rettighetsopplæring, og YWCA har hatt et særlig fokus på kvinners – særlig unge kvinners – rettigheter. I 2023 ble et nytt nasjonalt elevråd valgt for perioden 2023-2024. YWCA planlegger å følge opp dette med andre midler etter at OD-prosjektet er avsluttet.

East Jerusalem YMCA (EJYMCA)

East Jerusalem YMCA har gjennom hele prosjektperioden holdt et stødig fokus på traumebehandling og psykososial oppfølging av ungdom som har sittet i israelske militærfengsler, eller som på andre måter har hatt traumatiske møter med den israelske okkupasjonen. Nær 700 ungdom har mottatt tett oppfølging og rehabilitering, og over 80% av ungdommene som har deltatt i prosjektet rapporterer om at de etter endt behandling føler seg støttet, forstått og har verktøy til å håndtere livssituasjonen. De samme ungdommene har også fått tilbud om yrkesopplæring eller hjelp tilbake på skolen, og arenaer for å selv delta aktivt i arbeidet for rettferdig fred i Palestina og Israel. Gjennom etableringen av over 20 lokale ungdomsgrupper har like mange rettighetsinitiativer blitt iverksatt, initiativer som har nådd et estimert antall av 8000 unge mennesker på Vestbredden. På denne måten har unge ofre for en voldelig okkupasjon tatt aktivt kontroll over sine egne liv, og bidratt til å skape en mer rettferdig hverdag for seg selv og sine medmennesker.

YMCA Gaza

Gjennom samarbeid med 28 lokale organisasjoner, når YMCA Gaza ut til en betydelig større gruppe enn bare deres egne medlemmer. Dette gjør dem til en hub for lederutvikling, spesielt rettet mot unge ledere i Gaza. I overkant av 60 unge ledere fra de nevnte organisasjonene har gjennomført et omfattende opplæringsprogram på 240 timer, og igjen bidratt til opplæring av om lag 1800 ungdommer. Opplæringen har inkludert temaer som kvinners rettigheter, demokratiske rettigheter og lederskap. Deltakerne tar så med seg denne kunnskapen tilbake til sine egne organisasjoner for å styrke organisasjonenes kapasitet og unge menneskers plass i lokalsamfunnet.

Etter å ha deltatt i OD-prosjektet etablerte ungdom fra Hebron en gruppe for å spre kunnskap om barns rettigheter i møte med okkupasjonen. Sammen utarbeidet de kampanjen "We are children, and we have rights!" og reiste rundt til skoler på Vestbredden. Målet var å gi andre utsatte barn og unge økt kunnskap om deres juridiske rettigheter under militære avhør og fengsling. Ved å bruke selvopplevde traumatiske erfaringer på en måte som skaper noe godt for andre, er ikke ungdommen lenger bare et offer for en brutal okkupasjon, men aktører som yter aktiv motstand mot urettferdigheten.

OD 2018 fa workshop i Hebron Tulkarem

Kareems historie

Kareem har gjennom sitt 18 år lange liv hatt mange møter med det israelske militæret. Selv om han har blitt arrestert flere ganger har de aldri funnet noen grunn til å fengsle han. Likevel skaper arrestasjonene og ydmykelsene en enorm usikkerhet som for Kareem som etter hvert utviklet seg til en konstant følelse av sinne, ensomhet og depresjon.

Etter en av arrestasjonene fikk Kareem tilbud om å delta i rehabiliteringsprogrammet som OD-støtter. Her fikk han både verktøy til å håndtere de vonde følelsene, og en mulighet til å engasjere seg for å skape endring for seg selv og andre i hans situasjon. Nå jobber han for å gi andre ungdommer kunnskap om deres rettigheter i møte med okkupasjonen.

2021 rapport Kareem foto east jerusalem ymca OD2018

Foto:

East Jerusalem YMCA

Ungdom i Palestina lever mellom vegger. Men alle vegger er ikke fysiske