Varsling i OD

Operasjon Dagsverk skal være en trygg organisasjon. Vi jobber for at grenseoverskridende atferd, seksuelle krenkelser og seksuell trakassering på våre arrangementer og plattformer ikke finner sted.

Under finner du regler og retningslinjer for et trygt Operasjon Dagsverk, og hvordan du går frem hvis du opplever brudd på disse.

Kjøreregler for seminarer og arrangementer i OD

Disse kjørereglene gjelder på alle seminarer og arrangementer i regi av OD, og skal bidra til at alle føler seg trygge, ivaretatt og inkludert. Hvis noen av disse blir vanskelige å overholde grunnet personlige årsaker, eller du opplever at andre bryter disse kjørereglene, ta og kontakt med din HKer eller trygg@od.no

 1. Ingen form for seksuell aktivitet.
 2. Ingen form for rusmidler.
 3. Respekter andres grenser, hvis usikker så spør.
 4. Vær inkluderende.
 5. Behandle alle med respekt uavhengig av etnisitet, legning, kjønn, religion og kulturell bakgrunn.
 6. Hvis det dukker opp en situasjon eller du trenger noen å snakke med, si ifra.
 7. Respekter arrangementets /seminarets program. Møt opp tidsnok og forberedt, si ifra dersom dette ikke kan gjennomføres.

Hva er grenseoverskridende adferd, seksuell trakassering og overgrep?

 • Seksuelle overgrep: Ufrivillige seksuelle handlinger gjort av en person mot en annen i en relasjon av tillit eller tvang. Dette inkluderer seksuelle handlinger eller ytringer som en person med høyere alder og /eller mer makt gjør mot et barn eller ungdom som ikke forstår handlingene, ikke har nok erfaring eller kunnskap til å komme seg ut av det.
 • Grenseoverskridende adferd: Handlinger som bryter med de grenser en person har for å beskytte sin integritet. Dette kan være, men er ikke begrenset til, uønskede seksuelle tilnærmelser, oppfordring om seksuelle tjenester, verbal eller kroppslig atferd av seksuell natur som oppleves ydmykende og/eller invaderende. Inkluderer handlinger på nett og sosiale medier.
 • Seksuell trakassering: Uønsket seksuell oppmerksomhet som har formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. I seksuell ligger at det spiller på kropp, kjønn og seksualitet. Oppmerksomhet omfatter både verbal og fysisk atferd og utgjør trakassering i det at oppmerksomheten fortsetter etter at fornærmede har gitt uttrykk for at det er uønsket. Seksuell trakassering inkluderer forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn / kjønnsidentitet og kan i de tilfeller betegnes som kjønnsmobbing.
 • Psykisk overgrep: Omfatter alle måter å skade, skremme eller krenke noen på, men som ikke er direkte fysiske i sin natur. Typiske tilfeller av psykisk vold er der noen bruker en maktposisjon eller trussel til å for eksempel styre, dominere, degradere eller ydmyke andre.

Noen å snakke med

Om du har opplevd en ubehagelig situasjon kan det være lurt å snakke med noen. Om du sitter i DK kan du alltid snakke med din HKer eller OD-leder. Hvis du heller vil snakke med en utenforstående kan du kontakte en voksen ansatt i OD for en uformell prat. Send i så fall e-post til organisasjonsrådgiver i OD, julie@od.no, for å avtale telefon- eller videosamtale. Praten vil være konfidensiell, med mindre dere blir enige om noe annet.

Jeg ønsker å varsle

Om du som frivillig, tillitsvalgt eller ansatt i Operasjon Dagsverk opplever grenseoverskridende adferd, seksuell trakassering eller overgrep, adferd kan du varsle muntlig eller skriftlig til varslingsutvalget. Varslingsutvalget vil behandle varselet ut fra ODs retningslinjer for en trygg organisasjon.

Skriftlig varsel sendes til trygg@od.no. Forsøk å besvare disse spørsmålene i e-posten:

 • Hvem er det du ønske å varsle om? Skriv ned fullt navn og alder på personen, og gjerne din relasjon til den det gjelder.
 • Hva vil du varsle om? Fortell så mye du vet om det du ønsker å varsle om. Tema for varselet, hvordan det skjedde og hvor det skjedde. Begynn gjerne på begynnelsen og oppsummer skritt for skritt. Har du dokumentasjon som du tenker er relevant i form av skriftlig kommunikasjon, bilder eller lignende er det kjempefint om du legger det ved varselet og forklarer hvorfor innholdet i vedlegget er viktig.
 • Når skjedde det du vil varsle om? Skriv ned dato og tidspunkt for det som skjedde. Har du ikke nøyaktig dag og tid, beskriv det du vet om år, måned, årstid eller annet.
 • Hvem bør vi snakke med for å få mer informasjon om saken? Er det noe som har sett eller hørt om det som har skjedd? Er det venner, familie eller andre du har snakket om det som har skjedd som er relevant å snakke med eller som du ønsker vi skal kontakte? Er det andre som har opplevd lignende hendelser på grunn av den om varslede som vi bør snakke med?
 • Kontaktinformasjon: Vi trenger: Ditt navn, E-post og telefonnummer for å kunne kontakte deg.

Du kan lese mer om å varsle på trygg.lnu.no/varsle.

Jeg har blitt varslet til

Dersom du som frivillig, tillitsvalget eller ansatt i Operasjon Dagsverk mottar mistanke, melding eller anklage om overgrep, seksuell trakassering eller grenseoverskridende atferd skal du gjøre følgende:

 • Lytt nøye, still spørsmål for å bekrefte at det du har oppfattet er riktig forklart og opptre rolig. Ta notater enten under samtalen (om det er naturlig) eller umiddelbart etterpå. Det kan være en sterk opplevelse å bli kjent med andres krenkelser. Det skal derfor, hvis det er praktisk mulig, alltid være to tilstede ved mottak av melding.
 • Sikre, om nødvendig, situasjonen for den utsatte. Kontakt aldri den som anklages. Alle som forteller om overgrep, skal ivaretas av den som får den første betroelsen inntil andre overtar. Gi trygghet, slik at den utsatte opplever å bli trodd. Du kan ikke love å holde informasjonen hemmelig.
 • Kontakt varslingsutvalget og informer om situasjonen. Dette kan gjøres muntlig eller skriftlig. Hvis den utsatte er under 15 år skal foreldre og eventuelt barnevern varsles. Dersom den utsatte er mellom 15 og 18 år skal kontakt med foreldre skje etter dialog med den utsatte.
 • Dersom overgrep eller overskridelser avdekkes under en aktivitet eller arrangement:
 1. Varsle umiddelbart HMS-ansvarlig eller OD-leder personlig eller direkte på telefon. Hvis dette ikke er mulig, kontakt en i hovedkomiteen.
 2. Vurder om det er behov for psykisk eller fysisk helsehjelp til den som er utsatt. Ved alvorlige fysiske overgrep skal man bistå den utsatte med besøk til voldtektsmottak for å sikre bevis.

Du kan lese mer om håndtering av varsler på trygg.lnu.no/motta-varsel.

Varslingsutvalget

Varslingsutvalget er instansen som mottar og behandler varslingssaker i Operasjon Dagsverk. Varslingsutvalget består av OD-leder, Styreleder og organisasjonsrådgiver. Varslingsutvalget vil behandle varsel med varsomhet og integritet, og vil så langt det er mulig, ivareta den som varsler sitt ønske om anonymitet og oppfølging. Varslingsutvalget vil, ut fra varselets innhold, foreta videre undersøkelser og bringe saken videre internt eller eksternt om det er relevant.

Kontakt varslingsutvalget på e-post trygg@od.no

ODs retningslinjer for en trygg organisasjon

ODs etiske retningslinjer

Varsel sendes på e-post til

trygg@od.no