Olerud_skole5

Slik brukes pengene

Slik brukes pengene

I 2023 (OD 2022) gikk 86% av våre utgifter til vårt formål.

Formålet vårt består av to deler. Den ene delen er informasjonskampanjen, der vi bevisstgjør ungdom i Norge. Kampanjen lages i samarbeid med ungdom fra Sør, og inkluderer alt av informasjonsmateriell, undervisningsressurser til- og besøk på skoler over hele Norge, samt skoleringer av frivillige. Den andre delen er ODs prosjekter, som støtter ungdom i andre land. Tallene for ODs pengebruk vil variere noe fra år til år, og påvirkes særlig av sum på utbetalinger til ODs prosjekter. OD-prosjektene varer vanligvis mellom 3-5 år, og får midler i flere mindre utbetalinger over disse årene. Tallene er basert på årsregnskap for 2023 (OD 2022).

Innsamlingsprosent, administrasjonsprosent og formålsprosent:

Innsamlingsprosent

Innsamlingsprosenten viser forholdet mellom innsamlede midler og kostnader ved innsamlingen. Beregningsgrunnlaget omfatter kun innsamlede midler og ikke øvrige inntekter.

ODs innsamlingsprosent for regnskapsåret 2023 var 13%.

Administrasjonsprosent

Administrasjonsprosenten beregnes ut fra administrasjonskostnader delt på totalt forbrukte midler. Administrasjonsprosenten viser hvor stor andel av totalt forbrukte midler som er brukt til administrasjon. Administrasjon er kostnader til leie av lokaler og utstyr for daglig drift, samt lønn og andre kostnader for å planlegge, styre og evaluere ODs arbeid.

ODs administrasjonsprosent for regnskapsåret 2023 var 5%.

Formålsprosent

Formålsprosenten beregnes ut fra kostnader til ODs formål delt på totalt forbrukte midler. Formålsprosenten viser hvor mye som er brukt på ODs formål (informasjonskampanjen Internasjonal Uke (IU) og ODs prosjekter) av det totale forbruket i OD.

ODs formålsprosent for regnskapsåret 2023 var 86%, hvorav 70% er formålsprosenten for ODs prosjekter og 16% for ODs informasjonskampanje i Norge.

ODs inntekter

Vår største inntektskilde er penger fra elevene som velger å jobbe på OD-dagen. For regnskapsåret 2023 (OD 2022) var 81,7% av ODs inntekter innjobbede midler fra OD-dagen. I tillegg mottok vi informasjonsstøtte fra Norad (12,2%), grunnstøtte fra Utdanningsdirektoratet (Udir)(3,4%) og andre mindre inntekter (2,8%) fra henholdsvis Lotteri og Stiftelsestilsynet (momskompansasjon), seminaravgifter for skolekomitéseminar og seminartilskudd fra Studieforbundet Næring og Samfunn. Selv om ODs største inntektskilde er fra elevene som jobber, har OD strenge retningslinjer, og kan aldri bruke mer enn 15% av de innjobbede midlene.

Diagrammet viser hva OD bruker penger på

Diagrammet viser inntektene til OD

Dette skjer med pengene som jobbes inn

På OD-dagen betaler arbeidsgivere for elevenes dagsverk, enten direkte til OD via vår digitale betalingsløsning, eller direkte til eleven. Elever som får betalt direkte, leverer pengene på skolen, som så betaler disse inn til Operasjon Dagsverk etter OD-dagen. Disse pengene plasseres på en høyrentekonto for at beløpet skal bli størst mulig for prosjektet. De norske samarbeidspartnerne lager planer for hele perioden prosjektene skal vare, som er mellom 3 til 5 år. OD porsjonerer ut pengene og overfører en sum til prosjektet hvert år basert på en godkjent årlig plan. Vi får rapporter hvert år og og har ellers mye kontakt med samarbeidspartnerne slik at vi vet hva som skjer. Siden vi kjenner prosjektene godt kan vi bidra med innspill underveis. Dette gjør vi for å sikre at prosjektene fører til varige endringer for ungdom.

Alle ODs samarbeidspartnere er godkjent av innsamlingskontrollen.

Her finner du vårt